Kommunförbundets utlåtande: lagen om kunduppgifter inom social- och hälsovården har fortfarande brister då det gäller kundorienterad behandling av uppgifter

Kommunförbundet anser att regeringens proposition till lag om kunduppgifter inom social- och hälsovården fortfarande har brister då det gäller kundorienterad och trygg behandling av kunduppgifter.

– Kundorientering kräver att samarbetet inom social- och hälsovårdstjänsterna är effektivt. För närvarande räcker rätten att få information i kommunerna dock inte till för att tillgodose det praktiska behovet av samarbete, säger Marjo Orava, specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

Ett fungerande samarbete kräver att det i lagförslaget klargörs när de aktörer som deltar i samarbetet ska ha tillgång till kunduppgifter redan på basis av den anställdas arbetsuppgifter.

Kommunförbundet anser i sitt utlåtande att utlämnandet av kunduppgifter mellan registren inom social- och hälsovården bör göras enklare och lättare än i det tillståndsförfarande som föreslås.

— Vi anser att en fungerande informationsgång som motsvarar kundens förväntningar också stöder klient- och patientsäkerheten. I reformen av kunduppgiftslagen bör man bedöma riskerna för otillräcklig informationsgång tillsammans med riskerna i anslutning till kundens integritetsskydd och dataskydd, säger Kaisa-Maria Kimmel, jurist vid Kommunförbundet.

Kommunförbundet anser att det i kunduppgiftslagen ska föreskrivas att kunduppgifter kan lämnas ut smidigare mellan tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster i situationer där en tjänst tillhandahålls för ett och samma syfte inom flera sektorer som har olika personuppgiftsansvar.

— Det här är viktigt för kunden. En mer omfattande rätt att få information möjliggör mer kundorienterade tjänster mellan social- och hälsovården och minskar behovet av invecklade och överlappande samtyckesförfaranden. En gemensam kund skulle alltså lättare få den hjälp han eller hon behöver, säger Orava.

Kostnadseffekterna bör bedömas noggrannare

Enligt Kommunförbundets utlåtande saknar regeringspropositionen till största delen en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna för de offentliga anordnarna av social- och hälsovårdstjänster.

— De ekonomiska konsekvenserna för dem som ordnar social- och hälsovård, dvs. välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, har inte bedömts grundligt. Vi anser att detta är problematiskt, eftersom ändringarna i behandlingen av kunduppgifter medför betydande kostnader för dem som ordnar social- och hälsovård, då datasystemen måste ändras, säger Mia Malmila, specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

Enligt propositionen ska 0,5 miljoner euro reserveras för de datasystem som välfärdsområdenas personuppgiftsansvar kräver.

— Detta innebär att det för varje välfärdsområde, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen reserveras endast mindre än 22 000 euro för genomförande av de ändringar som kunduppgiftslagen förutsätter. På Kommunförbundet anser vi att finansieringen är otillräcklig, säger Malmila.

Kommunförbundet gav sina kommentarer till regeringens proposition om ny kunduppgiftslag 18.3.2022. Propositionen utgör en del av totalreformen av lagstiftningen om informationshantering inom social- och hälsovården. I reformen föreslås en ny lag om behandling av kunduppgifter inom social och hälsovården.

Kommunförbundets utlåtande kan läsas i sin helhet här. (på finska)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman