Lagen om ett datasystem för den byggda miljön på remiss över semestern

Miljöministeriet publicerade 17.6.2022 en begäran om utlåtande som rör förslaget till lag om ett datasystem för den byggda miljön. Utlåtandena ska lämnas in genast efter semestrarna 12.8.2022.

Kommunförbundet anser att tidtabellen för remissbehandlingen är oskälig och strider mot god förvaltningssed. Det är ytterst tvivelaktigt att ett lagförslag av denna betydelse, med sådan inverkan på kommunernas verksamhet och ekonomi, sänds på remiss på ett sätt som innebär att kommunerna och landskapsförbunden inte har någon reell möjlighet att ta ställning till propositionen.

I många kommuner behandlas remissärendena i nämnder och i kommun- eller stadsstyrelsen, som sammanträder följande gång först efter att remisstiden gått ut.

 

Länkar till begäran om utlåtande:

Tags