Grunderna i det digitala samhället

Lagförslag om reformen av personbeteckningen på remiss

Finansministeriet begär yttranden om de lagutkast som gäller reformen av personbeteckningen. Det nuvarande personbeteckningssystemet ska ändras så att personer som flyttar till Finland till exempel på grund av arbete kan få en personbeteckning tidigare än i nuläget, personbeteckningen blir könsneutral och det blir möjligt att använda en helt ny identifikationskod.

Remisstiden för lagutkasten är 10.1.2022–4.3.2022. Avsikten är att den slutgiltiga regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen hösten 2022. 

Lätttare att uträtta ärenden för den som flyttar till Finland 

Lagändringarna gör det möjligt att i ett tidigare skede registrera personer som flyttar till Finland till exempel på grund av arbete eller studier i befolkningsdatasystemet. I fortsättningen kan en person få en personbeteckning när han eller hon fortfarande är utomlands och redan när han eller hon ansöker om uppehållstillstånd.

Könsneutral personbeteckning och ny identifieringskod

Genom lagändringarna försvinner uppgifterna om könstillhörighet från personbeteckningen. De personbeteckningar som redan beviljats förblir oförändrade, men i fortsättningen ska det inte gå att dra slutsatser om könstillhörigheten utifrån det individuella nummer som finns i slutet av personbeteckningen och som för närvarande är jämnt för kvinnor och udda för män. I personbeteckningar som beviljas efter ändringen ska det individuella numret i slutdelen vara slumpmässigt.

Genom lagändringarna blir det möjligt att använda en helt ny identifieringskod vid sidan av personbeteckningen. Den nya identifieringskoden kräver inga åtgärder av allmänheten och inverkar inte på hur människor uträttar sina ärenden i olika tjänster i samhället. 
Den nya identifieringskoden ska fogas till befolkningsdatasystemet för varje person som har en finländsk personbeteckning. Av den nya identifieringskoden ska man inte kunna dra slutsatser om personens ålder, könstillhörighet eller andra uppgifter som gäller personen i fråga. 

Första lagändringarna redan 2023

Avsikten är att de föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023. De ändringar som gäller den könsneutrala personbeteckningen ska träda i kraft den 1 januari 2027.

Mer information om remissförfrågan på Utlåtande.fi  

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman