Rekommendationer till kommunerna för främjande av invandrade och flerspråkiga personers delaktighet

Hur kan man få invandrade och flerspråkiga finländare att delta flitigare i beslutsfattandet och samhällsdebatten än tidigare? Denna fråga har under våren 2022 sysselsatt arbetsgruppen för flerspråkiga finländare och invandrade personer som samhällsaktörer (MOVA), som tillsatts av delegationen för etniska relationer (ETNO).

I arbetsgruppens rapport beskrivs hindren för samhällspåverkan och lösningar för att åtgärda dem. 

Rekommendationerna i rapporten handlar bland annat om utökad kommunikation på lätt språk och flera olika språk, erkännande av den roll som invandrade personers och flerspråkiga finländares organisationer har samt myndighetsverksamhet som främjar jämlikhet. I rapporten behandlas dessutom demokratifostran inom integrationsutbildningen samt ungas deltagande på lika villkor.

Rekommendationerna riktar sig särskilt till kommunerna i huvudstadsregionen, där största delen av de invandrade och flerspråkiga finländarna bor.

Vi på Kommunförbundet anser att det är viktigt att kommunerna har verktyg för att förbättra påverkansmöjligheterna för alla invånare som är mindre delaktiga. Kommunförbundet arbetar tillsammans med kommunerna för att främja jämlikt och likvärdigt deltagande i kommunens verksamhet och beslutsfattande för olika invånargrupper.

Rekommendationerna i korthet:

  • Kommunerna informerar om påverkansmöjligheterna på lättläst finska och på flera språk via de kanaler som invandrade och flerspråkiga finländare använder.
  • Kommunerna når de ovannämnda målgrupperna framför allt genom organisationer, religiösa samfund och andra motsvarande aktörer, såsom läroanstalter.
  • De kommunala webbplattformarnas tillgänglighet förbättras när man i stället för långa texter publicerar videomaterial och tydliga illustrationer. 
  • Kommunerna kan i sitt delaktighetsprogram eller motsvarande inkludera målet att främja invandrade och flerspråkiga personers rätt till delaktighet.
  • Kommunerna ska se till att invandrarrådet får tillräckliga resurser och påverkansmöjligheter samt knyta dess verksamhet till kommunens beslutsfattande på samma sätt som för de lagstadgade påverkansorganen.
  • Invandrarrådens och andra motsvarande organs sammansättning ska utgöras av invandrade och flerspråkiga finländare.

I synnerhet ungas delaktighet kräver insatser

Den flerspråkiga befolkningens åldersstruktur är yngre än genomsnittet, vilket gör det särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet vid de ungas delaktighet. Invandrade och flerspråkiga ungdomar är en mycket heterogen grupp. Därför är det oftast effektivare att skicka en personlig inbjudan till påverkansarbete.

De lokaler och platser som kommunerna erbjuder för unga ska vara trygga och fria från diskriminering. 

Kunskapen om antirasistisk fostran bör breddas för de myndigheter som samordnar de ungas påverkansarbete samt för lärarna och studiehandledarna vid skolor och läroanstalter. Man bör utvärdera och utveckla graden av inkludering i kommunernas lagstadgade ungdomsfullmäktige.

Rekommendationer om integrationsutbildningen

Arbetsgruppen föreslår också att de myndigheter som ansvarar för integrationsutbildningen ska producera undervisningsmaterial eller en materialbank som kan användas som stöd för demokratifostran av lärare inom integrationsutbildning och flerspråkig samhällsorientering. I arbetet med att producera material kan man utnyttja materialbanken för demokratifostran som är avsedd för lärare inom den grundläggande utbildningen.

Mer på webben:

Åtgärda demokratiunderskottet hos invandrade personer och flerspråkiga finländare.  (på finska). Arbetsgruppens rapport och rekommendationer. Justitieministeriets publikationsserie 2022:27.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.