Riksomfattande tillämpningsanvisningar behövs som stöd för distributionen av vårdartiklar

Kommunförbundet genomförde i juni en enkät om utdelning av vårdartiklar. Enkäten skickades till de ansvariga läkarna i centralorterna i de framtida välfärdsområdena och samkommunerna för social- och hälsovård.

Behovet att genomföra en enkät som kartlägger läget i fråga om distributionen kom fram i kontakten med personer som arbetar i branschen. Enligt överläkaren Juha Ahonen, som ansvarar för distributionen av vårdartiklar i Helsingfors stad, är den lagstiftning som styr distributionen inte alltid tillräckligt tydlig för att den ska vara ett stöd i den dagliga verksamheten.

– Kompetensen hos läkare och vårdare vid hälsovårdscentralerna varierar både i fråga om produkter och i fråga om principerna för utdelningen av vårdartiklar. Både med tanke på en korrekt användning av vårdartiklar och en jämlik behandling av klienterna är det bra att processen koncentrerats till separata aktörer. Det gäller allt från rådgivning till beslut om distribution, säger Ahonen.

Starkt behov av tydligare och enhetligare regional praxis

Kommunförbundets enkät besvarades av 15 organisationer och deras verksamhet omfattar hälften av befolkningen på det finländska fastlandet. Enligt enkäten upplevdes processen och ansvaret för distributionen av vårdartiklar i huvudsak vara tydliga. Organisationerna hade också utarbetat anvisningar till stöd för beslut om utdelning av vårdartiklar. I de flesta organisationer hade man utsett en vårdanställd som ansvarade för distributionen. I sammanlagt 60 procent av de organisationer som deltog i enkäten ansvarade en läkare för distributionen av vårdartiklar. Enligt svaren beviljar knappt hälften av organisationerna vårdartiklar på basis av en remiss.

Av enkätdeltagarna ansåg cirka hälften att lagstiftningen som styr distributionen av vårdartiklar är tillräckligt tydlig. Sextio procent ansåg ändå att det finns behov av riksomfattande anvisningar och tydligare anvisningar om förfaringssätten. Enligt enkäten behövs det riksomfattande tillämpningsanvisningar som stöd, eftersom det vid beredningen av välfärdsområdena har framkommit ett starkt behov av att förtydliga och förenhetliga den regionala praxisen kring distributionen.

Enligt enkäten var kostnaderna per invånare för distributionen av vårdartiklar 2021 i genomsnitt 31 euro (47–20 euro). Det här betyder att skillnaderna i kostnaderna per invånare varierade med det dubbla.

– Därför torde det också finnas sparpotential i distributionen av vårdartiklar, säger Tuula Kock, sakkunnigläkare på Kommunförbundet.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman