Europadagens saldo: Det behövs mer proaktiv intressebevakning i EU

Minna Karhunen.

Under Europadagens seminarium diskuterades intressebevakningen i EU, konsekvenserna för finländska kommuner av beslut på europeisk nivå och det kommande Europaparlamentsvalet. Den årliga Europadagen ordnades i centralbiblioteket Ode i Helsingfors tisdagen den 9 maj 2023.

Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen tog i sitt anförande upp kommunernas viktiga roll i implementeringen av EU-lagstiftningen.

– Även om man talar om implementering på nationell nivå, återspeglar sig de praktiska konsekvenserna och kraven ofta i kommunernas och kommuninvånarnas vardag. Därför bör man bli medveten om att för att målen för den gröna och digitala omställningen ska kunna uppnås behövs samarbete med den lokala nivån, med beaktande av dess specifika förhållanden, behov och ramvillkor. Dessutom kräver EU:s framtida sammanhållning lösningar som accepteras och stöds av medborgarna, säger Karhunen.

EU-lagstiftningens konsekvenser för kommunerna märks såväl när det gäller ordnandet av trafiken som i markanvändningen och infrastrukturen, inom ramen för energilösningar och i frågor som gäller stadsnaturen.

EU:s mål för bekämpning av klimatförändringen och främjande av den biologiska mångfalden, livskrafts- och sysselsättningsfrågor, investeringar i den gröna omställningen samt främjande av Finlands internationella tillgänglighet påverkar kommunernas vardag. Därför behöver vi ett starkt samarbete på nationell nivå och EU-nivå även i fortsättningen, sade Karhunen.

Deltagande i beredningen av EU-ärenden bidrar till att hitta fungerande lösningar för kommunerna

Under dagen betonades upprepade gånger behovet av en stark förberedande intressebevakning från Finlands sida i EU-frågor, något som sågs som ett viktigt utvecklingsobjekt.

– Kommunförbundet anser att vi alla måste dra vårt strå till stacken i det gemensamma arbetet för att möjliggöra en hållbar framtid och en grön omställning på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Proaktiv intressebevakning i EU bör vara en fråga för oss alla, eftersom EU-frågor antingen direkt eller indirekt påverkar alla kommuninvånares vardag och liv, betonade Karhunen.

En blick på nästa års Europaparlamentsval

Följande EU-parlamentsval närmar sig: valet äger rum i juni 2024. I sitt anförande påminde Karhunen om att på samma sätt som man ska tala om EU-frågor i riksdagsvalet, är Europaparlamentsvalet oerhört viktigt för kommunerna. Samarbetet med europaparlamentarikerna är en särskilt viktig del av Kommunförbundets intressebevakning.

Europadagen ordnades av Kommunförbundet i samarbete med Föreningen Finland i Europa, Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, Europainformationen, Unga européer, Europeiska investeringsbanken, Statsrådets kansli, Sitra, Arbets- och näringsministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet och centralbiblioteket Ode.

Lyssna på Minna Karhunens anförande i sin helhet här [1:50:00].

Faktaruta: Vad är Europadagen?

Europadagen är en dag för fred och enighet, då man minns Schumandeklarationen från år 1950 om ett fördjupat samarbete mellan de europeiska länderna i efterkrigstidens Europa. Deklarationen betraktas som startskottet för dagens EU. Under dagens lopp hördes till exempel anföranden om den europeiska identiteten och paneldiskussioner om bland annat Finlands möjligheter att påverka i unionen.

Läs mer om dessa teman

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor