EU:s förordning för att skynda på utbyggnaden av förnybar energi har trätt i kraft

Ryska federationens anfallskrig mot Ukraina, minskningen av naturgasleveranserna från Ryssland till Europeiska unionens medlemsstater, samt användningen av gasleveranser som vapen har lett till att energipriserna stigit kraftigt i unionen. Det försämrade läget på energimarknaden äventyrar unionens ekonomi och innebär ett allvarligt hot för försörjningstryggheten.

Förnybara energikällor kan enligt EU bidra till att motverka Rysslands användning av energi som vapen. Satsningar på förnybar energi kan ge stärkt försörjningstrygghet i unionen, minskad volatilitet på marknaden och sänkta energipriser.

Förordningen anses brådskande och den trädde i kraft dagen efter att den offentliggjordes i EU:s officiella tidning. Dess giltighet är tidsbegränsad till 18 månader. Kommissionen kan vid behov föreslå att dess giltighet förlängs.

Förordningen anger tidsfrister inom vilka myndigheten ska behandla ansökan om behövliga tillstånd. Tiden beräknas från den dag då ansökan lämnats in i sin helhet till tillståndsmyndigheten fram till den dag då tillståndsbeslutet fattats. Förordningen innehåller vissa undantag i fråga om miljökonsekvensbedömning.

Enligt artikel 4 i förordningen får tillståndsförfarandet för installation av solenergiutrustning inte vara längre än tre månader. För installation av solenergiutrustning, med en kapacitet på 50 kW eller mindre, ska tillståndsbeslutet fattas inom en månad från att ansökan lämnats in, eller så anses tillståndet beviljat förutsatt att solenergiutrustningens kapacitet inte överstiger den befintliga kapaciteten hos anslutningen till distributionsnätet.

Artikel 5 behandlar uppgradering av anläggningar som producerar förnybar energi.

Tillståndsförfarandet för uppgradering av projekt för förnybar energi får inte vara längre än sex månader, inbegripet miljökonsekvensbedömningar när dessa krävs enligt relevant lagstiftning.

Enligt artikel 7 får tillståndsförfarandet för installation av värmepumpar med en elektrisk kapacitet som är lägre än 50 MW inte överstiga en månad. För jordvärmepumpar får den inte överstiga tre månader.

Alla tillståndsbeslut ska offentliggöras i enlighet med befintliga skyldigheter. I Finland delges byggnadstillsynsmyndighetens beslut genom anslagsförfarande.

I det här skedet är det oklart om områden av betydelse för kulturarvet eller byggnadsskyddet utesluts från tillämpningen av förordningen i Finland.

Läs mer:

Rådets förordning (EU) 2022/2577 om fastställande av en ram för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi

Arbets- och näringsministeriets, pressmeddelande som utlovar nationella anvisningar inom januari 2023 (på finska)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman