Lag om datasystemet för den byggda miljön i kraft 1.1.2024 – övergångsperiod till utgången av 2028

Riksdagen godkände 24.2.2023 regeringens förslag till lagar om datasystemet för den byggda miljön och om ändring av markanvändnings- och bygglagen med de ändringar som angetts i miljöutskottets betänkande.

Lagens innehåll ändrades väsentligt vid utskottsbehandlingen. Som syfte med insamlingen av uppgifter preciserades användningen av uppgifterna för sådana väsentliga myndighetsändamål som föreskrivs i lag.

Finlands miljöcentral ålades ansvar och rätt att lämna ut uppgifter som registrerats i datasystemet för den byggda miljön. Enligt den nya lagen kan Finlands miljöcentral dela uppgifter ur den offentliga informationstjänsten endast genom enskilda sökningar. I miljöutskottets betänkande krävdes betydande ytterligare åtgärder för utvecklandet av datasystemet för den byggda miljön (RYTJ) när det gäller säkerheten.

Utskottet tog allvarligt på de behov som vi lade fram i fråga om kommunernas kostnader. I betänkandet konstateras det att det i planen för de offentliga finanserna för 2023–2026 har reserverats sammanlagt 15 miljoner euro för de kostnader som de nya digitaliseringsskyldigheterna medför för kommunerna och landskapsförbunden.

Enligt betänkandet kan kommunerna inom ramen för denna finansiering ansöka om understöd för utgifter som föranleds av datasystemet för den byggda miljön.

Alla kommuner ska ha förmåga att ta emot informationsmodeller för byggnader från 1.1.2025. Med beaktande av övergångsperioden på tre år ska kommunerna kunna överföra de nya uppgifterna om bygglov från kommunens system till datasystemet för den byggda miljön före utgången av 2027.

I fortsättningen ska detalj- och generalplaner samt tomtindelningar presenteras i nationellt standardformat. De nya informationsmodellerna ska kunna levereras till datasystemet för den byggda miljön före utgången av 2028.

Finansieringen gör det möjligt att inleda nödvändiga utvecklingsarbeten redan 2023. Vi stöder kommunerna i beredningen av genomförandet.

Läs mer:

Regeringens proposition

Miljöutskottets betänkande

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman