Ny utredning om webbtillgängligheten i offentlig sektor

Finansministeriet utredde vid årsskiftet 2022–2023 för fjärde gången hur verkställandet av lagen om digitala tjänster framskrider. Största delen av dem som besvarade enkäten upplevde att deras tjänster uppfyller lagens krav helt eller åtminstone till stor del.

Enkäten riktades till organisationer som berörs av lagen. Alla kommuner, samkommuner och andra organisationer som hör till kommunkoncernen omfattas av lagens tillämpningsområde. Syftet med lagen är att främja tillgången till e-tjänster, tjänsternas kvalitet, informationssäkerhet och innehållets tillgänglighet. Detta förbättrar allas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor.

Organisationer som säger att lagstiftningen inte genomförts för  deras tjänster, motiverar detta oftast med resursbrist. De som svarat upplevde att det finns gott med utbildning och anvisningar för att följa lagstiftningen, men de önskade framför allt praktiska exempel.

De viktigaste förändringarna jämfört med den föregående enkäten gällde möjligheten till e-kommunikation i tjänsten. Förra året uppgav 79 procent av de som svarat på enkäten att det är möjligt att skicka meddelanden elektroniskt via organisationens tjänst. I år var andelen 96 procent.

Organisationerna hade enligt enkäten fäst uppmärksamhet vid att åtgärda bristerna i tillgängligheten hos tjänsterna. Flera organisationer hade inte uppdaterat tillgänglighetsutlåtandet för sina tjänster ens en gång om året, trots att lagstiftningen förutsätter det. Mindre än hälften av organisationerna hade tagit emot respons om tillgängligheten.

Läs mer om resultaten av uppföljningsenkäten på Finansministeriets webbplats.

Under de första åren lagstiftningen varit i kraft har fokus för tillämpningen främst handlat om webbtillgänglighet, men avsikten är att också lyfta fram de andra delarna av lagen, som bl.a handlar om användning av gemensamma digitala lösningar.

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.