Referensarkitekturen för arbetskraftstjänster offentliggörs i slutet av januari

Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet har i ett gemensamt projekt skapat en arkitekturram och målbild för arbetskraftsservicen som en del av AN2024-reformen. Projektet avslutades vid årsskiftet och utkastet till den första versionen av referensarkitekturen publiceras i slutet av januari, något senare än den ursprungliga tidsplanen. Följande skede av arkitekturarbetet inleds i början av 2023.

Vid den senaste genomgången upptäcktes brister när det gäller den internationella rekryteringen. Det här ville man åtgärda i den första versionen. Arbets- och näringsministeriet, UF-centret och serviceproducenten som ansvarat för innehållsproduktionen uppdaterar materialet i början av januari. För kommunernas och övriga intressentgruppers del preciseras beskrivningarna av den internationella rekryteringen i nästa skede av referensarkitekturarbetet.

Målet med referensarkitekturen är att skapa en ram som stöder AN2024-reformen, uppfyller kraven i lagstiftningen och beaktar slutkundens behov. Syftet är en gemensam målbild för arbetskraftsservicen på principiell nivå och för verksamheten, informationen och datasystemen.

Beskrivningen betjänar i första hand de nya arbetskraftsmyndigheterna och UF-centret som kommer att ansvara för tillhandahållandet och produktionen av arbetskraftstjänster, den kunskapsbaserade ledningen samt för utvecklingen och samordningen av arkitekturerna och att de fungerar.

Mer information

Ilona Koto, Kommunförbundet, tfn 09 771 2273

Päivi Blinnikka, TEM, tfn 0295 047311

Läs mer om dessa teman