Regionkommittén efterlyser en tillräcklig minimiinkomst i Europa

Europeiska regionkommittén anser det ytterst viktigt att kommissionens förslag om en tillräcklig minimiinkomst genomförs skyndsamt i alla EU:s medlemsländer. Regionkommitténs yttrande har utarbetats av ordföranden för stadsfullmäktige i Kervo, Anne Karjalainen, och det godkändes vid Regionkommitténs plenarsession den 9 februari.

I yttrandet betonas det att medlemsländerna bör fokusera på de bakomliggande orsakerna till fattigdom och vidta effektiva åtgärder för att garantera rättvisa löner och anständigt arbete, basservice av god kvalitet, tillräckligt inkomststöd och individanpassade sociala tjänster.

Enligt Regionkommittén bör Europeiska unionen och medlemsländerna också i samarbete med lokala och regionala myndigheter utveckla konkreta åtgärder för att minska och utrota hemlöshet och energifattigdom.

Mer på webben:

Regioner och kommuner vill påskynda genomförandet av rekommendationen om minimiinkomst (Regionkommitténs meddelande 9.2.2023)

Europeiska unionens regionkommitté

EU:s regionkommitté

EU:s regionkommitté är ett rådgivande organ med 350 ledamöter vars främsta uppgift är att i beredningen av EU-lagstiftningen föra fram synpunkter från medlemsländernas kommuner och regioner.

Regionkommittén ger yttranden till kommissionen, rådet och parlamentet om en rad frågor som gäller EU-lagstiftningen, bland annat sysselsättning, sociala frågor och hälsofrågor samt miljö och regionalpolitik.

I kommittén ingår nio finländska ledamöter, av vilka en företräder Åland. Kommunförbundet är sekretariat för Finlands delegation i Regionkommittén.

Läs mer om dessa teman