Revideringen av lagen om vattentjänster har kommit i gång

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte i november en bred arbetsgrupp för revidering av lagen om vattentjänster. Gruppen inledde sitt arbete 7.12.2022. Arbetsgruppen ska bereda ett utkast till regeringsproposition om revidering av lagen om vattentjänster före slutet av juni 2024. Revideringen av lagen om vattentjänster är en viktig del av den nationella vattentjänstreformen som ministeriet lanserat tidigare, och den främjar flera åtgärder i programmet som offentliggjordes våren 2021.

Vissa små justeringar i vattenlagen träder i kraft redan i januari 2023, när EU:s nya dricksvattendirektiv genomförs i den nationella lagstiftningen. Ändringarna gäller främst bättre spridning av information till vattentjänstverkens kunder om dricksvattnets kvalitet, pris och tillgång, samt nya rapporteringsförpliktelser om vattentjänstverkens verksamhet. Dricksvattendirektivet genomförs närmast genom ändringar i hälsoskyddslagen och förordningar med stöd av den.

Riksdagens beslut i september 2021 med anledning av medborgarinitiativet Vattnet är vårt att genom lagstiftning säkerställa att vattenförsörjningen förblir i offentlig ägo gav beredningen av reformen en ovanlig prägel.

I Finland ansvarar de kommunalt ägda vattentjänstverken för över 90 procent, räknat i antalet kunder, av de vattentjänster som produceras vid anläggningar. Nu håller man på att ge kommunerna en ny uppgift, att äga vattentjänstverken. Enligt beslutet skulle det dock fortfarande vara möjligt med kundägda andelslag som sköter vattentjänstverksamheten.

Utöver att säkerställa att vattenförsörjningen förblir i offentlig ägo har reformen andra viktiga mål, bland annat att:

  • stärka planeringssystemet för vattentjänster
  • främja samarbete och strukturomvandling
  • utveckla egendomsförvaltningen och ägarstyrningen
  • revidera fastighetens skyldighet att ansluta sig till vattenledningsnätet, till vissa delar
  • precisera bestämmelserna om vattentjänstverkets verksamhetsområde
  • förtydliga tillsynsmyndighetens ansvar

Ett viktigt mål är att täcka en större del av kostnaderna för vattenförsörjningen med vattentjänstavgifter och på så sätt samla medel särskilt för investeringar i sanering av vattenledningsnätet. På grund av de fasta kostnadernas stora betydelse inom vattenhushållningen har beredningen som mål att vattentjänstverken också ska uppbära en grundavgift som är oberoende av vattenkonsumtionen.

För vissa stora vattentjänstverks del kan det bli fråga om att effektivare än hittills begränsa överföringarna till vattentjänstverkets ägare, om inte verket i tillräcklig mån ser till att bevara egendomens värde.

Lagen om vattentjänster kommer förmodligen att revideras ytterligare, bland annat med föreskrifter om kompetenskrav för personalen vid vattentjänstverket samt reglering av avloppshantering av dagvatten.

Revideringen av lagen om vattentjänster kommer inte i sig att trygga en säker vattenförsörjning till ett rimligt pris i framtiden. Det är viktigt att alla parter tar sig an utmaningen och har förmåga att förändras. Samtidigt är det nödvändigt att bevara samhällets starka förtroende för kommunerna som tillhandahållare av vattentjänster.

 Vi deltar i arbetet i arbetsgruppen för revidering av vattenlagen och utbyter tankar om frågan i våra sakkunnignätverk.

Närmare upplysningar:

www.mmm.fi/sv/vattentjanstreform

Kommunalteknik 6 / 2022, s. 10–12

Paavo Taipale

Paavo Taipale

chef för samhällstekniken
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2559, +358 50 380 8368
Ansvarsområden
  • Samhällsteknik: intressebevakning och utveckling, Vattentjänster
Läs mer om dessa teman