Riikka-Maria Yli-Suomu blir ordförande för Kommunförbundets nätverk för yrkesutbildning

Kommunförbundet har utsett Riikka-Maria Yli-Suomu, direktör för Mellersta Nylands samkommun för utbildning Keuda, till ordförande för Arenan för yrkesutbildning under perioden 2024–2025.

Yrkesutbildningen har en stor betydelse för regionernas framgång

— En viktig uppgift för anordnare av yrkesutbildning i kommunekosystemet är att främja sysselsättningen och livskraften i regionen samt sörja för kommuninvånarnas välmående och delaktighet genom att utveckla utbildningen och kompetensen, säger Arenans nya ordförande Riikka-Maria Yli-Suomu. 

Regionerna utvecklas snabbt som ekosystem. Komplexa problem kan tacklas endast med smidiga och mångsidiga samarbetsnätverk inom den offentliga förvaltningen. I nätverken behövs både kommunerna, välfärdsområdena, utbildningsanordnarna och kommunernas närings- och utvecklingsbolag. 

— Kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling är den enda lösningen på problemet med den allt svagare försörjningskvoten i Finland. Kompetens är nästan utan undantag den viktigaste konkurrensfaktorn för företagen och arbetsgivarna. Också för individen är utbildning och kompetens den bästa garantin för att få ett arbete och orka arbeta, säger Yli-Suomu. 

Utbildningsanordnarna står inför stora utmaningar de kommande åren. En av dem är barns och ungas välmående. För en stor del av de unga är livet i sin ordning, men ojämlikheten mellan de unga har blivit allt större. 

De ungas välmående belastas av olika faktorer, såsom ångest, mobbning, och social fobi, som kan bero på många olika saker. Det mest oroväckande är att sårbarheten går i arv. Man kan säga att välmåendet och delaktigheten håller på att polariseras i alla åldersgrupper.

— Hälsa, socialt välmående och utanförskap bland unga har en direkt koppling till inlärningsresultat och grundläggande färdigheter och senare till sysselsättningen. En utmaning för utbildningsanordnarna är att trygga sysselsättningsmöjligheterna efter utbildningen. Välmående och sysselsättning är dock inte frågor som gäller endast yrkesutbildningen. De gäller hela skolsystemet, men är också multiprofessionella och gäller därmed såväl social- och hälsovårdstjänsterna som AN-tjänsterna. Det är fråga om tillgången till kompetent arbetskraft och därmed välfärdssamhällets framtid och Finlands livskraft, summerar Yli-Suomu. 

Yrkesutbildningen ingår i kommunernas och Kommunförbundets verksamhet

Yrkesutbildningen är en viktig del av kommunernas bildningsuppdrag och det kommande uppdraget att sköta arbets- och näringstjänsterna. I Petteri Orpos regeringsprogram sägs att yrkesutbildningen har en central roll också i AN2024-reformen, särskilt när det gäller uppdatering av kompetensen.

— Arena-nätverket och dess arbetsutskott har en central roll i Kommunförbundets praktiska arbete och för de framtida riktlinjerna, säger Maarit Kallio-Savela, utvecklingschef vid Kommunförbundet

I Kommunförbundets verksamhet deltar 44 anordnare av yrkesutbildning. De kommunalt anknutna anordnarna av yrkesutbildning, dvs. kommuner, samkommuner och kommunalt anknutna aktiebolag, ansvarar för största delen av yrkesutbildningen. De kommunalt anslutna anordnarna av yrkesutbildning står för över 80 % av yrkesutbildningens målinriktade studerandeår. 

Ett system med kommunalt anknutna yrkesutbildningsanordnare tillgodoser bäst regionernas mycket olika behov av att utveckla yrkeskompetensen, i synnerhet nu när läroplikten utvidgats till andra stadiet och kommunerna övertar organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna i början av 2025. De privata yrkesutbildningsanordnarna har en viktig roll och kompletterar det kommunala systemet. 

Arenan för yrkesutbildning är Kommunförbundets nätverk för sakkunniga inom yrkesutbildningen. I nätverket deltar över 40 direktörer inom yrkesutbildningen. Arenan sammanträder tre gånger per år. Arenans arbetsutskott, dvs. en mindre arbetsgrupp med medlemmar i Arenan, sammanträder oftare för att diskutera och ta ställning till centrala frågor inom yrkesutbildningen.

Arbetsutskottet för Arenan för yrkesutbildning 2024–2025 har följande medlemmar:

 • Raimo Alarova, rektor, direktör för Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
 • Max Gripenberg, direktör, Optima samkommun
 • Jouni Haajainen, direktör för Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Olli-Pekka Juhantila, direktör för Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Pasi Kankare, verkställande direktör, Careeria Oy
 • Rektor Esa Karvinen, direktör för Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Antti Lehmusvaara, direktör för Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
 • Virpi Lilja, direktör för Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
 • Maria Sarkkinen, chef för yrkesutbildningen, Helsingfors stad
 • Maria Taipale, ledande rektor, direktör för Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko
 • Riikka-Maria Yli-Suomu, direktör för utbildningssamkommunen Keuda

På Kommunförbundet ansvarar Maarit Kallio-Savela, utvecklingschef, och Essi Ratia, sakkunnig, för Arena-nätverket.

Närmare upplysningar:

Maarit Kallio-Savela, utvecklingschef, Kommunförbundet, tfn 050 437 0045

Riikka-Maria Yli-Suomu, direktör för Mellersta Nylands utbildningssamkommun Keuda, tfn 050 348 6544

Essi Ratia, sakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 463 7695

Läs mer om dessa teman