Utredning: Inomhusluften i kommunernas fastigheter har förbättrats

Nainen pitelee käsien yläpuolella keltaista huivia ja hymyilee.

Problemen med inomhusluften i kommunernas fastigheter har minskat under de senaste fem åren och problemsituationer i samband med inomhusmiljön kan allt oftare förebyggas. Detta framgår av en enkät som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Finlands Kommunförbund rf låtit göra.

Enkäten skickades till alla dem som ansvarar för verksamhetslokaler och luftkvaliteten i fastlandskommunerna. Sammanlagt 68 kommuner svarade på enkäten, vilket är 23 procent av alla kommuner i Finland. De kommuner som svarade har sammanlagt drygt 2,3 miljoner invånare, vilket är 42 procent av hela landets befolkning.

Den föregående utredningen av fastighetsbeståndets inomhusmiljö gjordes år 2019. Resultaten från årets undersökning jämförs med resultaten från den tidigare undersökningen.

Mängden betydande problem med inomhusluft har minskat

Enligt 2023 års undersökning förekommer betydande problem med inomhusluften i byggnader som ägs och används av kommunen i 5–10 procent av byggnadernas totala area. År 2019 förekom det betydande problem med inomhusluften i byggnader som ägs och används av kommuner i 5–18 procent av den totala arean.

”Enligt undersökningen har mängden betydande inomhusluftproblem minskat, men den låga svarsfrekvensen gör att resultaten är osäkra. Dessutom finns det skillnader i resultaten mellan kommuner med olika befolkningsstorlekar. Man kan inte heller ännu bedöma hurdana effekter välfärdsreformen, som trädde i kraft i början av året, har haft på social- och hälsovårdens fastigheter, säger Anniina Salmela, specialforskare vid THL.

Kommunförbundet har granskat situationen och framtidsutsikterna för de fastigheter som kommunerna hyr ut till välfärdsområdena. Detta har gjorts i samarbete med Finansministeriet och Senatfastigheter. Resultaten av utredningen publiceras under hösten.

Situationen har förbättrats i synnerhet i skolor och daghem

Enligt resultaten återspeglas kommunernas investeringar i fastigheternas skick i förbättrade inomhusluftförhållanden, särskilt i skolor och daghem. Kommunerna har bland annat satsat på att förnya och renovera fastighetsbeståndet. Även planer på servicenätverk utvecklas i allt högre grad.

”När frågor som rör inomhusmiljön har beaktats i bland annat kommunens strategi och de sektorspecifika strategierna kan fastighetsbeståndet förnyas och renoveras på ett systematiskt sätt, säger Kaisa Mäntynen, specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

Enligt kommunernas bedömning innebär byggnadsbeståndets åldersstruktur fortfarande utmaningar för inomhusluften. Kommunens byggnadsbestånd är föråldrat och närmar sig slutet av sin tekniska användningstid. Dessutom kan kommunerna enligt bedömningen inte anslå tillräckliga ekonomiska resurser för investeringar i nybyggnad och renoveringar, och inte heller för behovet av förebyggande underhåll.

Resultaten används för att planera åtgärder inom det nationella programmet för inomhusluft och hälsa

Kommunernas inomhusluft granskades i år som en del av halvtidsutvärderingen av det nationella programmet för inomhusluft och hälsa. År 2019 var undersökningen en del av projektet Inomhusluft och hälsa: utveckling, nuläge, uppföljning och jämförelse mellan olika länder samt mellan den offentliga och den privata sektorn.

"Undersökningen ger viktiga tilläggsuppgifter om inomhusluften i kommunerna. Baserat på resultaten kommer vi att kunna styra åtgärderna inom det nationella programmet för inomhusluft och hälsa under de kommande fem åren för att främja frågor som gäller kommunernas inomhusmiljö, säger Salmela.

Syftet med det nationella programmet för inomhusluft och hälsa är att främja hälsan och välbefinnandet i Finland genom att minska problemen som är förknippade med inomhusmiljön. Programmet koordineras av THL, och de aktiva samarbetspartnerna är Arbetshälsoinstitutet, Filha ry, Andningsförbundet, Allergi-, hud- och astmaförbundet samt Sisäilmayhdistys ry. Finlands Kommunförbund är representerat i programmets styrgrupp. Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa verkställer de hälso- och välfärdsfrämjande åtgärderna i regeringens program Sunda lokaler 2028. 

För mer information om rapporten, vänligen kontakta

Anniina Salmela
specialforskare
Institutet för hälsa och välfärd
tfn 029 524 7712
fornamn.efternamn@thl.fi

Kaisa Mäntynen
specialsakkunnig
Finlands Kommunförbund rf
tfn 09 771 2139
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.