Kommunernas livskraft stärks genom strategiskt partnerskap med yrkesutbildningsanordnare och ägarstyrning

Kommunförbundet har inlett ett projekt vars syfte är att främja kommunernas och yrkesutbildningsanordnarnas strategiska partnerskap och utveckla ägarstyrningen. Projektet har som mål att stärka livskraften i regionerna och utnyttja yrkesutbildningen på ett effektivare sätt för att underlätta tillgången till kompetent arbetskraft och öka sysselsättningsgraden. Ett ytterligare syfte är att stärka dialogen mellan ägarkommunerna och yrkesutbildningsanordnarna i fråga om beaktandet av arbetskraftsbehoven. Utbildningar som motsvarar näringslivets behov förbättrar studerandenas sysselsättningsmöjligheter samt företagens tillgång till arbetskraft och möjligheter att utveckla verksamheten.

Det strategiska partnerskapet och ägarstyrningen är knutna till AN2024-reformen

Projektet som samordnas av Kommunförbundet stöder strategiskt partnerskap på lokal nivå och utveckling av ägarstyrningen i en förändrad verksamhetsmiljö, så att de ovan nämnda målen uppnås i de kommande reformerna i en omvärld stadd i förändring.

- Yrkesutbildning som motsvarar arbetslivets behov är en viktig faktor som möjliggör tillväxt i företagen och de offentliga organisationernas verksamhet.  Det här är något som blir allt viktigare då befolkningen i arbetsför ålder minskar. Kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsförmåner ökar med AN2024-reformen. Det innebär att utbildningar som motsvarar näringslivets behov får allt större betydelse för den kommunala ekonomin, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina.

- Projektets viktigaste mål är att hjälpa kommunerna och yrkesutbildningsanordnarna att utveckla en ny form av strategiskt partnerskap. På så sätt kan man förbättra yrkesutbildningens resultat och effektfullhet samt använda kommunernas och utbildningsanordnarnas resurser mer effektivt. I projektet beaktas också de växande behoven inom den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen samt den svenskspråkiga yrkesutbildningens särdrag, säger Reina.

Projektet genomförs åren 2024–2026. Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet, Kommunförbundet och de utbildningsanordnare och kommuner som deltar i projektet.  Projektet har nyss inletts och det är fortfarande möjligt att ansluta sig.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe