Inom kommunalförvaltningen är sökande av ändring en konst

Den reviderade handboken om sökande av ändring kommer från tryckeriet på finska i månadsskiftet november/december 2020. Den svenskspråkiga handboken utkommer år 2021. Den avgörande orsaken till att vi reviderat handboken från år 2017 är att den allmänna lagen om sökande av ändring, den s.k. förvaltningsprocesslagen, trädde i kraft i början av år 2020. Lagens egentliga namn är lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Från årets början infördes ett besvärstillståndsförfarande också i kommunallagen, vilket var en stor förändring på det principiella planet. Det var också förnuftigt, eftersom det inte kan vara ändamålsenligt att högsta förvaltningsdomstolen behandlar och avgör alla kommunalbesvärsärenden som gäller mycket små frågor. Den regionala förvaltningsdomstolen tar däremot upp ärenden utan begränsningar.

Revideringen av handboken om sökande av ändring har igen skett genom ett givande samarbete över Kommunförbundets enhetsgränser. Vår stora grupp med jurister har hållit många möten och flitigt kommenterat varandras texter. Vi har också fått goda synpunkter från kommunerna. Jag försökte vara noga med att hålla tidtabellen, men liksom många gånger tidigare, kommer handboken ut några månader senare än vad vi ursprungligen planerade. Handboken omfattar nästan 300 sidor, och jag hoppas att den finner sin väg till skrivborden i alla kommuner.

Ett konkret verktyg för kommunerna

En stor del av kommunernas och samkommunernas personal måste i sina arbetsuppgifter behärska grunderna i sökande av ändring. Man måste kunna foga rätta anvisningar för sökande av ändring, och vid behov förbud mot att söka ändring, till protokollen över beslut. Behandlingen av begäran om omprövning måste följa de förfaranden som föreskrivs i lagen. Jag anser att föredragandena har ett särskilt ansvar för detta   medan organens ordförande ansvarar för att leda behandlingen av ärendena vid sammanträdena.

Vi har först och främst utarbetat handboken om sökande av ändring som ett verktyg för kommunernas och samkommunernas personal. Det skadar förstås inte att också de förtroendevalda i egenskap av beslutsfattare med tjänsteansvar känner till vad det innebär att avvisa en begäran om omprövning. Eller vilken skillnaden är mellan kommunalbesvär och förvaltningsbesvär.

Frågor om sökande av ändring är ibland mycket krångliga. Läs till exempel kapitel 8 om markanvändning och byggande eller kapitel 9 om miljöfrågor. Inom nämndernas verksamhetsområden måste man utöver kommunallagen, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen behärska bestämmelserna om sökande av ändring i respektive speciallagstiftning. I kapitlen 8–13 i handboken finns hjälp för det. Som tur är, ger rättspraxis vägledning för tillämpningen av lagparagraferna. Handboken innehåller en hel del avgöranden från högsta förvaltningsdomstolen.

TOPP 3

Kommunförbundets juridiska enhet får verkligt många frågor om sökande av ändring. Vilka frågor upprepas mest? Det är lätt att göra en TOPP 3-lista:

  • Kan man söka ändring i det här beslutet?
  • Vilken anvisning om sökande av ändring ska man foga till det här beslutet?
  • Beslut som gäller personal.

I handboken om sökande av ändring är de här frågorna i fokus.

Jag vill understryka att det går att söka ändring först då ett ärende har avgjorts slutgiltigt. En avsevärd del av organens beslut gäller beredningen, så den som söker ändring i sådana beslut är ute för tidigt och en begäran om omprövning måste avvisas.

En annan grundläggande fråga som jag vill understryka är att ändring i ett slutgiltigt avgörande ska sökas enligt kommunallagen, om det inte särskilt har föreskrivits i någon lag att ändring söks genom förvaltningsbesvär. Då man utrett detta, måste man ta reda på om en begäran om omprövning ska föregå besvär.

Då besluten gäller personal kan det vara svårt att avgöra om det är fråga om ett förvaltningsbeslut som man kan söka ändring i, ett beslut som berör arbetsledningen eller ett beslut där det inte går att få rättskydd genom begäran om omprövning och besvär. I handboken om sökande av ändring finns en ny tabell som är till hjälp för den här bedömningen. I tabellen räknas upp beslut som gäller tjänsteinnehavare och anges om ändring kan sökas i besluten eller inte.

Om du är särskilt osäker på sökande av ändring i personalbeslut, välkommen till min kurs om sökande av ändring inom personalförvaltningen (Muutoksenhaku henkilöstöhallinnossa)  vid Kommunförbundets dotterbolag FCG:s webbinarium 2.12.2020. Vid FCG:s webbinarium 9.12.2020 redogör jag för grunderna i sökande av ändring. Observera att webbinarierna är finskspråkiga.

Läs mer

Riitta Myllymäki

Kort om skribenten

Skribenten har tidigare varit som ledande jurist vid Kommunförbundet.

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.