Ulf Stenman 25.1.2023

Evolution, revolution eller innovation?

Skribenten Ulf Stenman

En sak är säker: vår värld förändras hela tiden. Frågan är i vilken takt? Hänger vi med? Vem styr förändringen? Bristen på arbetskraft har vi känt till i minst 20 år, men vad har vi gjort för att åtgärda problemet?

Förändringstakten i vår verksamhetsmiljö och våra liv tenderar accelerera. Framtiden blir allt svårare att förutse och problemen mer komplexa och beroende av varandra. Frågan är om dagens system klarar av att tillräckligt snabbt lösa de stora hållbarhetsutmaningarna, som vi står inför. Krävs det mera radikala grepp? Antar vi utmaningarna med omfattande centraliserade toppstyrda, färdigt presenterade lösningar eller utvecklar vi nya verksamhetsmodeller som fokuserar på effektivitet och hållbarhet? Klarar vi oss via evolution och innovation eller behövs det en revolution?

Med revolution syftar jag på en radikal, snabb förändring, en fullständig omdaning av verksamheten medan evolution betyder kontinuerlig utveckling. Inom organisationsutvecklingen brukar revolutionen presenteras som en ”Top-down”-förändring och evolutionen som en ”Bottom-up”-rörelse.

Radikal förändring via revolution

Med finländska mått mätt var social- och hälsovårdsreformen, som nu förverkligats, en revolution. Följande offentliga revolution står redan för dörren: Överföringen av AN-tjänsterna till kommunerna.

Men kanske är det så, att det är de små förändringar som vi gör tillsammans som medför snabbare märkbara förändringar över tid, inte de stora revolutionära besluten. Behövs det ens en revolution om vi vidtar åtgärder i tid?

Energikrisen har gjort att så gott som varje finländare förändrat sina vanor, åtminstone lite. Dessa små förändringar i energiförbrukningen motsvarar i storleksordning produktionen i Olkiluoto 3, konstaterade professor Peter Lund från Aalto Universitetet när han besökte ”Kaffe med Uffe” i december.

”Många bäckar små” betyder att vi måste se förändring som en ständigt pågående process. En verksamhet är aldrig ”färdig” utan förändringsarbetet är konstant, oberoende av upprätthållare.

Kommunförsök och innovationer behövs

Publikation, pärmbil Implementeringen av nya lösningar inom det offentliga är ofta långsam och det tar tid att nå resultat. Våra städer och kommuner måste därför framöver ha en bättre framförhållning och också ges utrymme att agera proaktivt.

Olika typer av kommunförsök ger goda möjligheter att testa lösningar innan man verkställer förändringar på en bredare front. För att underlätta utvecklingen och för att skapa flexibla och verkningsfulla lokala och regionala lösningar krävs att den detaljerade statliga regleringen minskar. Dimensioneringar minskar inte bristen på personal!

Evolutionära och revolutionära förändringsprocesser kompletterar varandra, men samhällets förväntningar och de förändrade verksamhetsförutsättningarna på den offentliga sektorn kräver nya innovativa lösningar.

Låt oss ge kommunerna utrymme att pröva dem!

 

Läs mer: Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2023

Kort om skribenten

Ulf Stenman är direktör för svenska verksamheten vid Kommunförbundet.