Kommunförbundets projekt 2016–2019 som en del av förändringsstödet för reformen

Invånarfokus i landskaps- och vårdreformen

När social- och hälsovårdstjänsterna och landskapens verksamhet planeras stärks demokratin i en helt ny typ av administrativ och funktionell konstellation. Kärnfrågan är hur man mellan landskapen och kommunerna ska hitta kontaktytor som anknyter till delaktighet. I synnerhet inom social- och hälsovårdstjänsterna är det också väsentligt att utgå från servicetagarna på ett sådant sätt att beslutsfattandet kring serviceplaneringen förs närmare invånarna. Landskapen är sinsemellan olika, och olika landskap kommer att använda olika metoder och verktyg för att främja invånardelaktighet och deltagande.

Projektet Invånarfokus i landskaps- och vårdreformen har som mål att:

  • Öka kunskapen om hur invånarnas möjligheter att delta och påverka kan tillgodoses i social- och hälsovårdstjänsterna, i beredningen av landskapens verksamhet och i den slutliga verksamheten.
  • Sprida information och verksamhetsmodeller genom vilka invånarnas deltagande i planeringen, genomförandet och utvärderingen av social- och hälsovårdstjänsterna säkerställs i vård- och landskapsreformen.
  • Stödja främjandet av invånarnas möjligheter till delaktighet och inflytande.
  • Bygga upp partnerskap mellan regionala demokratiprojekt, medborgarsamhällets aktörer, kommuner, landskap, Kommunförbundet, statliga aktörer, representanter för media och demokratiutvecklare.

I projektet ordnas workshoppar i samarbete med de landskap som anmält sitt deltagande i pilotprojektet. De som deltar är Kajanaland, Lappland, Satakunta, Birkaland, Mellersta Österbotten, Norra Savolax, Norra Karelen och Södra Karelen.

Se även Demokratia ja osallisuus (Demokrati och delaktighet) i färdplanen för landskaps- och vårdreformen (på FM:s webbsidor på finska).
 

tags