Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2019-2023

Kommunens roll som nyckelaktör för den lokala livskraften bör stärkas

Regeringsprogramm

• Kommunerna har det primära ansvaret för att skapa förutsättningarna för tillväxt, innovationer, livskraft och sysselsättning. För detta krävs tillräckliga incitament (skatteinkomster) och spelrum (allmänna kompetens).

• Lagstiftningen om tillväxttjänster bör tillåta smidiga avtal mellan kommuner och landskap bland annat för att lokala särdrag ska kunna beaktas. Kommunerna måste ha rätt att producera tillväxttjänster.

• Ett förfaringssätt bör skapas där kommunernas, de regionala organisationernas och de nationella aktörernas kompetens och resurser förenas för att sysselsätta personer med en svag ställning på arbetsmarknaden. Det är fråga om ett omfattande åtgärdsprogram som bör bestå av lösningar som främjar arbetskraftens rörlighet, kompetensen, den sociala tryggheten och integrationen.

• Internationaliseringen stimulerar kommunernas livskraft. Kommunernas och landskapens resurser för internationellt samarbete bör säkerställas.

Planläggning och markanvändning är viktigast

• Kommunernas position ska beaktas i Finlands EU-politik, under ordförandeskapet och bland annat i målen som gäller EU:s region- och strukturpolitik.

• Kommunerna måste säkerställas de resurser som en framgångsrik integrering förutsätter. En balanserad invandring stärker kommunens livskraft.

• Kommunernas kompetensförsörjning måste tryggas bland annat genom att utveckla utbildningen.

• Koordineringen av stadspolitiken och långsiktigheten i statsförvaltningen bör stärkas för att identifiera och beakta stadsregionernas särdrag som en del av den flerdimensionella kommunpolitiken.

lateral-image-right
Regeringsprogramm

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2019-2023

Kommunförbundets sex mål för regeringsprogrammet för riksdagsperioden 2019-2013.

lateral-image-left