Landskapsförbunden

Landskapsplanläggning

Landskapsplanläggning

Landskapsplanläggningen baserar sig på markanvändnings- och bygglagen (132/1999). I landskapsplanen anges principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen och behövliga områdesreserveringar med tanke på utvecklingen av landskapet. En översiktlig landskapsplan styr medlemskommunernas egen mer detaljerade planläggning (general-, detalj- och strandplaner) och statliga myndigheters planering och verkställighet av områdesanvändningen i landskapet (till exempel trafiknät och annan infrastruktur).

​Genom landskapsöversikten samordnas de 4-åriga riksomfattande målen som Statsrådet godkänt med de landskapsbaserade och lokala målen. Samtidigt samordnas bland annat näringslivets och miljövårdens behov av områdesreservering. Viktiga infallsvinklar vid planeringen av landskapsområdesreserveringar och infrastruktur är människan, naturen, den byggda boende- och arbetsmiljön, trafiken, energi och hållbar utveckling både nationellt och i EU-perspektiv.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman