Gemensamt servicebolag för välfärdsområdena

Välfärdsområdena inleder 1.1.2023 sitt viktiga arbete för att trygga tillgången till grundläggande och likvärdiga tjänster för medborgarna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Eftersom Kommunförbundet är en förening som ägs av kommunerna, kan förbundet inte betjäna välfärdsområdena efter årsskiftet. Vi vill därför tillsammans med välfärdsområdena bilda ett bolag som i övergångsskedet tillhandahåller tjänster för välfärdsområdena och möjliggör en process med sikte på en mer permanent lösning. 

En bro till en mer permanent lösning

För välfärdsområdena väntar ett övergångsskede och flera år av utveckling, serviceintegration och etablering av verksamheten. Det gemensamma bolaget ska underlätta vardagen för välfärdsområdena så att de kan koncentrera sig på sin grundläggande uppgift.

Ett gemensamt bolag skapar förutsättningar för bland annat ett fortsatt förändringsstöd och stöd för en gemensam intressebevakning för välfärdsområdena. Det betjänar välfärdsområdena som helhet och stärker deras samarbete med varandra och med kommuner och andra intressentgrupper. 

Målet för verksamheten är i sista hand att trygga smidiga tjänster för invånarna. För att de gemensamma invånarnas välmående och en effektiv användning av de gemensamma begränsade resurserna ska kunna tryggas måste dialogen och samarbetet mellan välfärdsområdena och kommunerna fungera. 

Bolagsberedningen framskrider i samråd med välfärdsområdena

Välfärdsområdenas behov står i fokus när bolaget bereds. För tillfället förs en öppen diskussion med välfärdsområdena om alternativen.

Bolagets servicestrategi och verksamhet planeras under hösten tillsammans med representanter för välfärdsområdena. Vi publicerar servicestrategin hösten 2022. Bolaget ska enligt planerna inleda sin verksamhet 1.1.2023.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman