Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Förändringscoachning

När organiseringsansvaret överförs till lokal nivå är det fråga om en mycket omfattande förändring där arbetskraftstjänsterna utlokaliseras till kommunerna. För att servicestrukturen ska kunna förnyas krävs det att NTM-centralerna, AN-byråerna och UF-centret omorganiserar sina tjänster, och det påverkar personalens uppgifter och ställning. Som stöd för reformen behövs gemensam förändringscoachning för den personal som är föremål för ändringen, det vill säga personal vid AN-byråerna, ansvarsområdet näringsliv vid NTM-centralerna, UF-centralen och kommunerna.

Förändringscoachningens styrgrupp stöder planeringen och organiseringen av förändringscoachningen. I styrgruppen finns representanter för de viktigaste aktörer som berörs av förändringen. Kommunsektorns perspektiv på diskussionen lyfts fram av Kommunförbundet samt av representanter för varje kommuntypsnätverk. Protokollen från styrgruppens möten publiceras på denna sida.

Vad är målet med förändringscoachningen?

De centrala målen för förändringscoachningen är att bygga upp ett gott samarbete mellan statliga och kommunala aktörer och samtidigt stödja personalens kompetens, motivation och resurser vid förändringen. Den gemensamma förändringscoachningen kan genomföras till exempel i form av olika samarbetsforum, möten och digitala plattformar.

Öppna alla

Styrgruppen för förändringshandledning i AN-reformen 2024 9.12.2022

Styrgruppen för förändringshandledning i samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna samlades för andra gången fredagen den 9 december för att behandla de preliminära resultaten av personkartläggningen, frågor kring inledandet av förändringshandledningen samt kommunikationsplanen för handledningen.

Styrgruppens uppgift är att dra upp riktlinjer för planeringen och genomförandet av den gemensamma förändringshandledningen för de statligt och kommunalt anställda som berörs av reformen. Det centrala målet för förändringshandledningen är att bygga upp ett gott samarbete mellan statliga och kommunala aktörer och samtidigt stödja personalens kompetens, motivation och resurser vid förändringen.

Styrgruppen består av en omfattande grupp experter samt företrädare för varje kommuntypsnätverk.

I arbetet med förändringshandledningen har man hittills kartlagt olika aktörers behov, som beaktas senare i den egentliga handledningen. Vid styrgruppens möte behandlades de preliminära resultaten av en enkät riktad till personalen vid NTM-centralerna, AN-byråerna, utvecklings- och förvaltningscentret för dessa (UF-centret) och kommunförsöken. Syftet med enkäten var att kartlägga de personliga behoven av förändringsstöd.

I enkätresultaten framhävdes i synnerhet personalens ork och motivation vid förändringen samt behovet av arbetshandledning. I fråga om förberedelser i verksamhetskulturen inför förändringen lyfte man i synnerhet fram spridande av god praxis, skapande av kontakter med den framtida organisationen, identifiering av kontaktytor med välfärdsområden och övriga aktörer samt samarbete. Regelbundna diskussioner och informationsmöten samt en gemensam plattform för information och diskussion ansågs också vara mycket nödvändigt. Det uttrycktes oro för personalens arbetsbörda och hur kundserviceprocesserna skulle lyckas under förändringsprocessen.

Styrgruppen diskuterade också vilken typ av förändringshandledning det skulle löna sig att genomföra regionalt respektive lokalt. I början av 2023 ordnas eventuellt korta riksomfattande evenemang för personalen via Teams.

Vid nästa styrgruppsmöte 13.1.2023 kommer fokus att ligga på frågor som gäller inledande och konkurrensutsättning av förändringshandledningen samt förberedelser för introduktionsprogrammet

Styrgruppen för förändringshandledning i AN-reformen 2024 13.1.2023

Styrgruppen för förändringshandledning i samband med AN-reformen 2024 samlades för tredje gången fredagen den 13 januari för att behandla frågor kring förändringshandledningen, inledande av upphandling och utarbetande av introduktionsprogrammet.

I arbetet kring förändringsledningen har styrgruppen gjort en bedömning av frågor som i det här skedet av reformen och beredningen av den anses vara viktiga att informera om. Ett delområde inom förändringshandledningen som bedöms som viktigt är att identifiera personalens kompetens och sätta ord på den. En annan viktig fråga är det stöd som chefer behöver för att driva på omställningen.

Den pågående reformen och osäkerheten kring framtida kompetensbehov väcker en hel del diskussion bland personalen. Beredningen av förändringshandledningen påverkas väsentligt av att lagen fortfarande inte stadfästs. I det här skedet kan till exempel frågor kring anställningar endast behandlas på ett allmänt plan genom information om skillnaderna mellan kommunala och statliga anställningar. Mer information på individnivå kan ges först när arbetskraftsmyndigheten utsetts och personalens placering utarbetats.

I styrgruppen behandlades det riksomfattande introduktionsprogrammet, som egentligen borde kallas ett stödprogram för introduktionen. Den egentliga introduktionen i arbetet och på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar.  Stödprogrammet för introduktionen kommer att bestå av till exempel webbinarier om olika teman. Under styrgruppen för förändringshandledning grundas en ny arbetsgrupp som utarbetar stödprogrammet för introduktionen. För att kunna beakta alla synvinklar i utvecklingsarbetet behövs representanter från olika myndigheter och kommuner.

Styrgruppen diskuterade också inledande av upphandling av förändringshandledning. Anslag för genomförandet av förändringshandledningen anvisas inte förrän efter att lagpaketet stadfästs. Vid upphandling av handledningen används tjänster som redan konkurrensutsatts i Hanselsystemet.

Styrgruppen för förändringshandledning samlas nästa gång 17.2.2023.

Var hittar man aktuell information om hur förändringshandledningen framskrider?

Varje gång styrgruppen för förändringshandledning samlas upprättas ett protokoll. Kommunförbundet publicerar protokollen på sin webbplats. Dessutom skickas protokollen för säkerhets skull till kommunernas registraturer. Personalen inom statssektorn kan läsa protokollen i intranätet Taimi.

Styrgruppen för förändringshandledning i AN-reformen 2024 17.2.2023

Styrgruppen för förändringshandledning i reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 sammanträdde 17.2. Vid mötet behandlades innehållsmålen för kompetensområdena i stödprogrammet för introduktion, förändringshandledningen och handledningens prioriteringar våren 2023.

Förändringshandledningen planeras med hänsyn till att reformen genomförs i skeden. Under våren kommer fokus att ligga på de handledningsbehov som framkommit i kartläggningarna. Förändringshandledningen bygger på en aktuell och fungerande förändringskommunikation. Därtill stöder man innehållsplaneringen och det praktiska genomförandet av de nationella och regionala samarbetsforumen. Förändringshandledning erbjuds för personal, chefer och ledning både på statlig och kommunal nivå. Konkurrensutsättningen av förändringshandledningen inleds i mars och själva handledningen börjar i april-maj.

Under våren ligger förändringshandledningens fokus stöd. Det gäller resurserna, förändringsledningen och chefsarbetet, det dagliga arbetet samt stöd för kommunikation och samarbete. Syftet med förändringshandledningen är att stödja förändringsarbetet i regionerna. Arbetet preciseras när de nya arbetskraftsmyndigheterna kommer med som motpart.

I AN2024-reformen överförs uppgifter och personal också mellan statliga ämbetsverk. Förändringshandledningen för statlig personal genomförs separat, men även modulerna för den riksomfattande förändringshandledningen kan utnyttjas i tillämpliga delar.

I styrgruppens arbetsgrupp bereds ett introduktionsstödprogram för arbetskraftsmyndigheterna. Det har slagits fast allmänna mål för arbetet och kompetensområden inom arbetskraftstjänsterna. I beredningsarbetet befinner man sig nu i ett skede där man genom workshoparbete gemensamt slår fast målen för innehållet i respektive kompetensområde. De nya arbetskraftsmyndigheterna uppnår en grundläggande kunskapsnivå genom förtrogenhet i de sju kompetensområdena:

 • Förutsättningarna för kompetensledning
 • Myndighetens roll inom arbetskraftsservice
 • Arbetsmarknaden som verksamhetsmiljö
 • Arbetskrafts- och integrationstjänster
 • Utkomstskydd för arbetslösa
 • Kundservice
 • Informationssystem

Vid styrgruppens möte den 17 februari utsågs en arbetsgrupp för stödprogrammet för introduktion. Gruppen kommer ytterligare att kompletteras med en representant från nätverket för små kommuner.

Styrgruppen för förändringshandledning i AN-reformen 2024 31.3.2023

Styrgruppen för förändringshandledning i reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 sammanträdde 31.3.2023. På agendan fanns en lägesrapport om beredningen av stödprogrammet för introduktion, inledandet av förändringshandledningen och regionernas lägesrapporter.

De första förändringshandledningsmodulerna våren 2023 inleds i maj. Utöver dessa är några moduler fortfarande under konkurrensutsättning.

Förändringshandledningen sker i inlärningsmiljön Claned. Målen för förändringshandledningen är att coacha personalen till samarbete, nätverkande och beredskap att möta nya arbetskamrater.  Målgruppen är personalen i kommuner, kommunförsök, AN-byråer, NTM-centraler och UF-centret. Anmälan sker via Webropol och en kalenderinbjudan i Outlook skickas ut enligt anmälningarna.

Vägledningen i reformen inleds med de stödjande programavsnitten Mitä repussa mukana (Vad har du i ryggsäcken) för personalen, och Miten pomo jakselee (Hur mår chefen) för personer i chefsställning. Dessutom kommer vi att under våren ordna programmet Viestinnän voimalla muutoksessa (Kommunikationen bär genom reformen) för chefer och sakkunniga som ansvarar för kommunikationen.

 

Snart har vi konkurrensutsatt programpaketet Uusi tekemisen meininki (Ny fart på samarbetet) som syftar till att stöda samarbetet mellan kommuner, samkommuner, kommunförsök, AN-byråer, NTM-centraler och UF-centret vid konkretiseringen av tjänster som överförs mellan dem. Programpaketet inleds med tre vägledande webbinarier med teman som sträcker sig över förvaltningsgränserna i organisationsreformen, såsom förändringsledning, samarbete och interaktion, mötet mellan olika organisationskulturer och nätverkande.

 

Utöver webbinarier ordnas vid behov faciliterade förändringsforum, för att tillsammans bygga upp den nya arbets- och näringsservicen, förnya sig och nätverka, och för ömsesidigt lärande.

Styrgruppen för förändringshandledning i AN-reformen 2024 26.5.2023

Styrgruppen för förändringshandledning i reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 sammanträdde 26.5.2023. På agendan fanns en lägesrapport om den förändringshandledning som inletts, en preliminär tidsplan för hösten 2023, godkännande av inlärningsmålen för kompetensområdena i stödprogrammet för introduktion och andra aktuella frågor.

De första modulerna i förändringshandeldningen startade i maj 2023. Till modulen som riktar sig till chefer ”Miten pomo jakselee?” (Hur mår chefen?) anmälde sig 153 personer som indelades i åtta grupper. Till personalmodulen ”Mitä repussa mukana?” (Vad har du ryggsäcken?) anmälde sig 386 personer som delades in i 18 grupper. I webbinariet ”Viestinnän voimalla muutoksessa” 17.5.2023 för chefer och kommunikatörer deltog 47 personer. Responsen från de delar av förändringshandledningen som inletts har varit relativt positiv. Vid en granskning av deltagarna på organisationsnivå kan man konstatera att deltagandet har varit ganska jämnt fördelat över alla målgrupper i reformen.

Den beklagligt strama anmälningstiden berodde på de riksomfattande serviceproducenternas besvärstider.

Utöver de moduler som redan startat kommer det att finnas ett större urval förändringshandledning under hösten 2023. Beredningen av paketet ”Uusi tekemisen meininki” (Ny fart på samarbetet) har nått till valet av serviceproducent. Serviceproducenten för personalmodulen ”Reppu selässä kohti uutta” (Ryggsäcken med mot nya utmaningar) har konkurrensutsatts.

Anmälan till höstens handledningsmoduler börjar snart och den har förlängts, så att också semesterfirarna hinner anmäla sig.

Under förändringshandledningen lyder stödprogrammet för introduktion, vars syfte är att ge arbetskraftsmyndigheterna en möjlighet att uppnå en enhetlig grundläggande kunskapsnivå inom de lagstadgade offentliga arbetskrafts- och integrationstjänsterna, vilket stöder verkställandet av den nationella arbetskraftspolitiken.

Stödprogrammet för introduktion består av nio kompetensområden:

 • Förutsättningarna för kompetensledning
 • Myndighetens roll inom arbetskraftsservice
 • Arbetsmarknaden som verksamhetsmiljö
 • Kundkompetens
 • Service för enskilda kunder
 • Tjänster för arbetssökande som integreras
 • Arbetsgivartjänster
 • Utkomstskydd för arbetslösa
 • Informationssystem

För varje kompetensområde har man fastställt inlärningsmål som styr utarbetandet av innehållet och formen. Styrgruppen för förändringshandledning godkände inlärningsmålen.

Styrgruppen sammanträder nästa gång 15.9.2023 kl. 13–15.

Läs mer om dessa teman