Pressmeddelande, 

Omfattande utredning klar:

Arbetet med utkomststöd en belastning – brister i sociala tjänster för vuxna

(Kommunförbundet informerar 28.3.2014) Det behövs mer sysselsättningsfrämjande tjänster, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte samt mentalvårdstjänster och tjänster inom missbrukarvården. Det framgår av Kommunförbundets enkät som utredde nuläget i socialarbetet för vuxna och arbetet med utkomststöd i fastlandskommunerna. 
 

Utgående från enkätresultaten verkar det råda brist på sociala tjänster för vuxna.  I de kommuner där servicens tillräcklighet bedömdes vara relativt god eller svag bor nästan två tredjedelar av befolkningen, säger Ellen Vogt, sakkunnig vid Kommunförbundet, som gjort utredningen.

 

Enligt kommunernas uppskattningar hamnar särskilt rehabiliteringsklienter inom missbrukar- och mentalvården samt äldre och unga lätt utanför de sociala tjänsterna för vuxna. Enligt kommunerna behöver särskilt de unga tjänster som är anpassade och skräddarsydda just för dem. Hit hör bland annat boendehandledning, tjänster som stöder vardagen och stödpersonsverksamhet.

 

– Resultaten visar på en differentiering av arbetet med utkomststöd och socialarbetet för vuxna. Den senaste årens ändringar i lagstiftningen, i synnerhet arbetsmarknadsstödsreformen och de ovillkorliga tidsfristerna för behandling av utkomststöd, har försvagat kommunernas möjligheter till effektivt socialarbete och förebyggande åtgärder. Kommunerna har varit tvungna att prioritera utkomststödet.

 

Enkätsvaren täcker 251 av de 304 fastlandskommunerna. Totalt 141 kommuner svarade självständigt och 110 svar kom från samarbetsområdena. Totalt täcker enkätresultaten cirka 83 procent av Finlands kommuner och 96 procent av befolkningen.

Ramförhandlingarnas riktlinjer för utkomststödet bör utvecklas

De senaste åren har resurserna för socialarbetet för vuxna och arbetet med utkomststöd  ökat eller hållits oförändrade i största delen av kommunerna. Bland yrkesgrupperna har antalet förmånshandläggare och socialhandledare utökats, medan antalet socialarbetare har minskats.

 

– Som det ser ut har tryggandet av resurserna inte räckt till för de ökade uppgifterna, såsom det ökade ansvaret för långtidsarbetslösa.  Resultaten stöder Kommunförbundets förslag om att avskilja det grundläggande utkomststödet från socialarbetet för vuxna och överföra stödet på Folkpensionsanstaltens ansvar, säger Vogt.

 

– Om ändringen genomförs fullt ut kan socialarbetet för vuxna utvecklas och de sociala tjänsterna riktas till dem som mest behöver dem, vilket också skulle förbättra arbetets effekter.

 

Vid ramförhandlingarna den 26 mars fastställde regeringen som mål att beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet överförs från början av år 2017 till Folkpensionsanstalten.

 

– Detta för oss i rätt riktning, men samtidigt bör också finansieringen överföras från kommunerna till staten, säger Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovårdsenheten vid Kommunförbundet.

 

Närmare upplysningar:

Ellen Vogt, sakkunnig, Kommunförbundet, tfn 044 313 01 70

Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovårdsenheten, Kommunförbundet, tfn 050 596 98 66

Etiketter