Pressmeddelande, 

Avtal med Sonera om kommunernas datanätverk

(Kommunförbundet informerar 1.9.2014) Finlands Kommunförbund, KL-Kuntahankinnat och Sonera har undertecknat ett ramavtal om en koncentrerad nätverkslösning som gör det möjligt att sammanföra kommunernas datanätverk.

​I den centraliserade nätverkslösningen för kommunerna ingår också förbindelser till statsförvaltningens datanätverk och till den riksomfattande datasystemtjänsten för hälso- och sjukvården, apoteken och medborgarna (Kanta). Ramavtalet ger också en möjlighet att ansluta leverantörer som producerar ICT-tjänster för kommunerna. Det är frivilligt för kommunerna att ansluta sig till nätverkslösningen.

– Kommunförbundets mål är att skapa en enhetlig och kostnadseffektiv nätverksinfrastruktur som underlättar samarbetet mellan kommunerna då nya gemensamma ICT-lösningar ska utvecklas. Vi tror att lösningen skapar förutsättningar för nya innovativa samarbetskoncept inom kommunsektorn och också på bredare front inom den offentliga förvaltningen, säger Simo Tanner, sakkunnig i informationssamhällsfrågor vid Kommunförbundet.

– Under hösten kommer vi genom pilotprojekt att säkerställa att lösningen fungerar tekniskt sett. Det mer omfattande kommersiella utbudet kommer att stå till kommunernas förfogande i början av 2015.

Målet en förbättring av nätverksmiljöer med flera leverantörer

Tjänsten stöder alla applikationer som används av kommunerna, med undantag för vissa av beredskapsmyndigheternas applikationer som kräver en hög dataskyddsnivå. I lösningen har man beaktat de olika behoven i kommunernas applikationer med tanke på överföringshastighet, fördröjning, varierande fördröjning, användarvänlighet och tillförlitlighet.

– Den flexibla lösningen gör det lättare att övervaka att datakommunikationen fungerar i en miljö med flera leverantörer, oberoende av innehållet. Systemet ger kommunerna bland annat en möjlighet att dela datatekniska lösningar sinsemellan, säger Tanner.

På Sonera är man nöjd över möjligheten att kunna skapa en gemensam nätverkslösning för kommunerna.

– Vi är mycket glada över avtalet. Vi tror att vår erfarenhet av att genomföra och administrera statens gemensamma nätverkslösning nu är till stor nytta då ett motsvarande nätverk för kommunerna ska tas i bruk, säger Krister Kaipio, direktör vid Sonera och ansvarig för kundrelationer inom den offentliga förvaltningen. 

Brett samarbete vid beredningen

Upphandlingen har skötts av Finlands Kommunförbund och upphandlingsbolaget KL-Kuntahankinnat som hör till förbundskoncernen. Beredningsskedet har finansierats av Finansministeriet och syftet har varit att förverkliga strategin för datakommunikation inom den offentliga sektorn i enlighet med JulkICT-strategin. Finansministeriets representant har varit ordförande för styrgruppen under beredningsarbetet.

– Tack vare att vi medverkat i beredningsarbetet har vi haft möjlighet att granska helheten och skapa en mer kompatibel nätverkslösning för hela den offentliga förvaltningen, bedömer konsultative tjänstemannen Tuomo Pigg från Finansministeriet.

Utöver Kommunförbundet och KL-Kuntahankinnat har också bland annat Finansministeriets JulkICT-funktion, LapIT och Kuntien Tiera medverkat i beredningen. Kommunsektorns representanter i styrgruppen var från Lahtis, Åbo, Kajana och Istekki Oy från Kuopio. Kommunsektorns representanter deltar också i styrningen av införandeprojektet.

LapIT Oy som aktivt medverkat i planeringen och konkurrensutsättningen av nätverkslösningen för kommunerna är ett kommunägt IT-företag som verkar i Norra Finland. Under hösten kommer LapIT också i egenskap av pilotföretag att testa nätverket och tjänsternas lämplighet inom den egna affärsverksamheten.

– Nätverket erbjuder ett utmärkt stöd för tillhandahållandet och utvecklingen av tjänster för regionala aktörer som LapIT. Möjligheterna till samarbete mellan olika parter förbättras och kommer att innebära stora kostnadsinbesparingar för våra kunder, dvs. kommunerna och samkommunerna. Samtidigt kommer den nuvarande servicenivån att förbättras avsevärt, säger LapIT Oy:s verkställande direktör Juhani Jutila.

FAKTARUTA:
Ramavtalet med Sonera erbjuder alla kommuner en möjlighet att 

  • ansluta sig till statens ämbetsverk, inrättningar, datalager och datatjänster

  • ingå anslutning med andra kommuner

  • ansluta sig till internet-tjänster

  • bilda logiskt slutna helheter för någon viss grupp, såsom områdesnätverk eller andra sammanslutningar

  • erbjuda varandra tjänster via nätverket

  • genom den egna anslutningen skapa flera olika logiska, sinsemellan oberoende nätverk för olika användningsändamål.

Närmare upplysningar:   
Finlands Kommunförbund
Simo Tanner, sakkunnig, informationssamhällsfrågor, tfn 050 583 96 40
Heikki Lunnas, chef för informationssamhällsfrågor, tfn 050 667 25

KL-Kuntahankinnat Oy
Tapio Koivisto, ICT-upphandlingschef, tfn 050 305 77 16

Sonera
Krister Kaipio, direktör, ansvarig för kundrelationer inom den offentliga sektorn, tfn 040 595 08 55
Esa Salo, direktör, ansvarig för kommunernas ramavtal, tfn  040 3022372

Finansministeriet
Tuomo Pigg, konsultativ tjänsteman, ordförande i styrgruppen för beredningen av nätverket, tfn  029 553 02 23

Kuntien Tiera Oy 
Janne Ollenberg, teknologiarkitekt, tfn  040 674 50 01

LapIT Oy
Juhani Jutila, verkställande direktör, tfn 040 545 52 38
Janne Perälä, serviceproduktionschef, tfn  040 530 62 35

Läs mer om dessa teman