Pressmeddelande, 

Förlängning av läroplikten kräver tillräckliga resurser

(Kommunförbundet informerar 10.6.2014) Kommunförbundet anser att kostnadsberäkningarna är bristfälliga i lagförslaget om förlängning av läroplikten för hela åldersklassen. Förslaget om att höja läroplikten till 17 år kräver därför att kostnadseffekterna bedöms noggrannare och att kommunerna ersätts fullt ut för kostnaderna.

– För att bedöma kostnadseffekterna för kommunerna bör i den fortsatta beredningen beaktas resultaten av den förnyade gemensamma antagningen som pågår för närvarande och dess inverkan på antalet elever utan studieplats. Resultaten av den gemensamma antagningen blir klara om ett par veckor och resultaten av tilläggsansökan i slutet av sommaren. Efter det är det möjligt att beräkna kostnadseffekterna närmare, säger Tuula Haatainen, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

– Vi förutsätter att man i den fortsatta beredningen granskar den regionala fördelningen av utbildningsplatser för unga som går ut grundskolan och vid behov gör ändringar så att man med de nuvarande resurserna för yrkesutbildningen kan garantera studieplatser för den åldersklass som avslutar grundskolan. Studieplatserna bör finnas där de unga finns.

Kommunförbundet påpekar i sitt utlåtande att höjningen av läropliktsåldern inte har beaktats i rambeslutet 2014–2017 och därför bör staten i enlighet med regeringens riktlinjer antingen finansiera reformen fullt ut eller i motsvarande mån minska andra uppgifter och skyldigheter. I det strukturpolitiska programmet står det att kommunerna ska få full kompensation för sina utvidgade uppgifter eller att utgifterna skärs ner i motsvarande grad. Kommunförbundet anser att så inte har skett i fråga om detta lagförslag. Kommunförbundet deltar gärna i arbetet med de fortsatta kostnadsberäkningarna.

– Förbundet anser det vara viktigt att man sörjer för de ungas utbildning och att alla som går ut grundskolan erbjuds en studieplats antingen på ett gymnasium eller inom den grundläggande yrkesutbildningen. Staten måste reservera tillräckliga medel för genomförandet av förslaget så att kommunerna och utbildningsanordnarna har möjlighet att verkställa det, påpekar Haatainen.

Närmare upplysningar:

Tuula Haatainen, vice verkställande direktör, tfn 040 334 58 13
Marja Lahtinen, tf. direktör för undervisnings- och kulturenheten, tfn 050 431 18 87

 

Fakta

Kostnadseffekterna om läropliktsåldern höjs, miljoner euro, Kommunförbundets beräkningar

  • Specialundervisning: 5,5 mn €. Har inte beaktats i beräkningarna i regeringens proposition.
  • Skolavhoppare: (elevantalet enligt statistiken för läsåret 2011–2012): 212 * 17 000 = 3,6 mn €. Har inte beaktats i beräkningarna i regeringens proposition.
  • Inkvartering: 2 mn €. Har inte beaktats i beräkningarna i regeringens proposition.
  • Styrningen av övergångsskedet: 200 årsverken * 51 000 € = 10,2 mn €. I rege-ringens proposition är uppskattningen 0,7 mn €.
  • Läromedel: 60 000 elever * 550 € = 33 mn €. I regeringens proposition är uppskatt-ningen 11,82 mn €.
  • Stöd för skolresor: 1,6 mn €. Kommunförbundets uppskattning motsvarar uppskattningen i regeringens proposition.

Kommunförbundets uppskattning av tilläggskostnaderna är totalt 55,9 miljoner euro. Dessutom är merkostnader att förvänta på grund av det ökade antalet elever. De slutliga kostnaderna beror på hur väl fortsatta studieplatser för åldersklassen tryggas genom den förnyade gemensamma antagningen.

I regeringens proposition är uppskattningen 14,12 miljoner euro. Summan omfattar inte ökningen av antalet studerande.

Etiketter