Pressmeddelande, 

Första gången riktlinjer för barnskyddets kvalitet dras upp genom en rekommendation

(Finlands Kommunförbund, Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar 14.5.2014) Enligt riktlinjerna i den första kvalitetsrekommendationen för barnskyddet i Finland är barnet den främsta klienten inom barnskyddet och i centrum för all verksamhet. Genom rekommendationen stödjer man i synnerhet kommunerna i genomförandet, bedömningen, utvecklingen och styrningen av högklassiga barnskyddstjänster.

Den kvalitetsrekommendation för barnskyddet som social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund gett ut publicerades onsdagen den 14 maj. Det finns sammanlagt 27 rekommendationer. De omfattar klienternas delaktighet, servicesystemet, personalen och kompetensen samt bedömningen.

Ett barn och en familj måste få hjälp när de behöver den

Barnskydd behövs vid sidan av annan service om det är förenligt med barnets bästa och andra tjänster inte är tillräckliga. Målet är att barnets eller den ungas nöd upptäcks och att han eller hon får hjälp oberoende av var personen bor eller vilka tjänster han eller hon använder.

Kvalitetsrekommendationen framhäver den etiska delen av barnskyddet samt barnens, de ungas och föräldrarnas delaktighet. Både barnet och föräldrarna måste kunna lita på att de blir hörda och får föra fram sina egna åsikter i ärendet som behandlas. Man måste på ett lättförståeligt sätt berätta för barnen och föräldrarna vem som sköter deras angelägenheter och hurdant stöd de har möjlighet att få.

I kvalitetsrekommendationen betonas även samarbetet mellan olika aktörer. Barnets behov måste bedömas i samarbete mellan barnskyddsarbetare och familjen. Den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter har till uppgift att koordinera myndighetssamarbetet med anknytning till barnskyddsärendet och att sörja för att myndigheterna är medvetna om syftet och målen med samarbetet.

Rekommendationen erbjuder verktyg för barnskyddsarbetarna, kontinuerlig bedömning en del av arbetet

Kvalitetsrekommendationen inkluderar åskådliggörande exempel. Många exempel är god praxis som uppstått som ett resultat av utvecklingsarbete och som alla som arbetar inom barnskyddet kan tillämpa i det egna arbetet.

Rekommendationen omfattar även verktyg för att bedöma barnskyddets kvalitet. I anslutning till kvalitetsrekommendationen har man publicerat riksomfattande kvalitetssidor för barnskyddet (www.lastensuojelunkasikirja.fi > laatusuositukset), genom vilka man kan dela med sig av information om god praxis som utvecklas samt bedöma genomförandet av kvalitetsrekommendationen.

Åtgärdsplanen styr utvecklingen av barnskyddet

Utöver kvalitetsrekommendationen har man publicerat en åtgärdsplan för utveckling av barnskyddet som grundar sig på framställningar samt utlåtanden som inkommit om dessa som beretts av utredningsgruppen Fungerande barnskydd. Utredningsgruppen överlämnade sin slutrapport i juni 2013.

En del av åtgärderna i åtgärdsplanen har redan vidtagits. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har börjat utarbeta en handbok om bland annat samarbete mellan myndigheter och informationsutbyte samt en utbildningshelhet i anslutning till denna. THL har också inlett en undersökning om barnskyddsanmälningar som genomförs i samarbete med aktörer inom barnskyddet.

En del av åtgärderna anknyter till reformen av socialvårdslagen. Målet med förslaget till socialvårdslag, som är på remiss, är att sänka tröskeln att söka stöd och att trygga att familjer får de tjänster de behöver vid rätt tidpunkt. Genom att stärka basservicen förebygger man att problemen hopar sig. Samtidigt stöds barnskyddets möjlighet att utföra ett klientorienterat förebyggande arbete.

Ytterligare information:
Marjo Lavikainen, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 02951 63581 (barnskydd)
Lotta Hämeen-Anttila, regeringsråd, SHM, tfn 02951 63406 (socialvårdslagen)
Aila Puustinen-Korhonen, sakkunnig, Kommunförbundet, tfn 09 771 2610, 050 344 6884
Päivi Lindberg, utvecklingschef, THL, tfn 02952 47648 (projektet för utveckling och forskning inom barnskyddet 2013–2015) 
Tiina Muukkonen, sakkunnig, THL, tfn 02952 47226 (kvalitetsrekommendationerna)

 

Mer på webben

Tags