Pressmeddelande, 

Kommunförbundet om beredningen av kommunallagen:

Förutsättningar måste skapas för politisk ledning av kommunkoncernen

(Kommunförbunset informerar 10.2.2014) I den nya kommunallagen som är under beredning bör det skapas förutsättningar för en politisk ledning av kommunkoncernen.

– Det är motiverat att fullmäktige i framtiden också beslutar om ett rapporteringssystem med vilket fullmäktige följer verksamhetens effekter och ekonomiska utfall, säger vice verkställande direktör Timo Kietäväinen vid Kommunförbundet.

Fullmäktiges uppgift är att fatta beslut om kommunens strategi och ägarpolicy och godkänna kommunens koncerndirektiv. Kommunförbundet håller på att utarbeta en rekommendation om koncerndirektiv för kommunerna. Förbundets styrelse behandlar riktlinjerna i rekommendationen i slutet av året.

– Det finns skäl att skriva in i lagen vad koncerndirektiven åtminstone ska innehålla. På det sättet säkerställs ett fungerande rapporteringssystem, samarbete inom planeringen av ekonomi och investeringar samt förhandsinformation för ägaren inför viktiga beslut inom bolagen, framhåller ledande jurist Kirsi Mononen vid Kommunförbundet.

Alla författningar om kommunkoncernerna bör i alla fall vara allmänt hållna och besluten om detaljerna bör tas i kommunerna.

Kommunstyrelsens ställning i ägarstyrningen bör preciseras

I den nya lagen bör den helhet som kommunkoncernens och kommunens verksamhet utgör understrykas i bestämmelserna om kommunstyrelsens uppgifter.

– Kommunstyrelsens ansvar för ägarstyrningen och för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen skulle bli tydligare om uppgifterna skrevs in i lagen, motiverar Kirsi Mononen saken.

När kommunerna breddar sina verksamhetsformer går utvecklingen mot mångfacetterade förvaltningsmodeller. Genom ägarstyrningen säkerställer kommunstyrelsen att de mål som fullmäktige godkänt uppnås och samordnas i den operativa verksamheten. Den nya kommunallagen bör därför beakta att kommunens verksamhet är en helhet.

- De kommunala bolagen är sinsemellan olika och deras verksamhetssyfte och målsättning varierar. Utom att kommunerna producerar tjänster i egen regi, köper, säljer och finansierar de tjänster samt äger bolag som ofta har klara förväntningar på avkastning på kapitalet, påpekar Timo Kietäväinen. 

Det finns kommunala bolag på exempelvis följande verksamhetsområden: energi, avfallshantering, turism, näringsutveckling, teknologi, fastigheter, stödtjänster, idrott och motion samt yrkeshögskolor.  Ofta är en orsak till bolagisering ett behov att organisera sig som en enhet med en effektivt ledd ekonomi och verksamhet. I dag kräver lagen att verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden ska bolagiseras.  

De kommunala bolagens övervakningsansvar och resultatansvar ska hållas isär

Det är motiverat att begränsa valbarheten för ledamöter i kommunala bolags styrelser till kommunstyrelsen, för att övervakningsansvaret och resultatansvaret ska kunna hållas isär.

Kommunstyrelsen och kommundirektören utgör koncernledningen som svarar för styrningen och övervakningen av de kommunägda bolagen.  Koncernledningens viktigaste uppgift när det gäller ägarstyrningen är att utse kandidater till ledamöter i bolagens styrelser.

– En del av bolagen verkar på den konkurrensutsatta marknaden och koncernbolagen kan ha en betydande egendom och bära stort ansvar som på ett betydande sätt gäller ledamöterna i bolagens styrelser. Därför är det bra att i beredningen av kommunallagen överväga att i den nya lagen ta med bestämmelser utifrån vilka man kan ställa upp som mål att de som väljs in i bolaget ska känna till bolagets verksamhetsområde, affärsverksamhet och ekonomi, framhåller Kietäväinen.

Det är viktigt att kommunerna i förväg stakar ut vilken kompetens det krävs av ledamöter i styrelserna för organisationerna inom kommunkoncernen.

Närmare upplysningar:
Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör, tfn 0400 486 043
Kirsi Mononen, ledande jurist, tfn 040 569 5511 

Den svenska översättningen av pressmeddelandet har korrigerats 10.2.2014 kl. 13.10: Ordet "Samkommunerna" ändrats till "De kommunala bolagen".
– De kommunala bolagen är sinsemellan olika och deras verksamhetssyfte och målsättning varierar.

Tags