Pressmeddelande, 

Kommunförbundets vd Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma i Kouvola:

Kommunerna bör engageras i den parlamentariska beredningen av vårdreformen

(Kommunförbundet informerar 28.3.2014) Kommunförbundets verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma ser positivt på att social- och hälsovårdsreformen fortsätter i parlamentarisk beredning. Kommunsektorn får inte uteslutas ur beredningen, utan kommunerna bör engageras.

– I alla tidigare reformer som gällt den kommunala förvaltningen och där en parlamentarisk beredning har varit aktuell har man sett till att kommunsektorn engagerats i beredningen. Kommunerna och staten har litat på att vi tillsammans kan bereda också svåra förvaltningsreformer, sade Mäki-Lohiluoma i sitt anförande under landskapsseminariet som arrangerades av Kymmenedalens förbund och Kommunförbundet i Kouvola på fredagen.

– Kommunsektorns kunskaper och erfarenheter behövs i den fortsatta beredningen av social- och hälsovårdsområdena för att vi ska kunna vara säkra på att den nya organisationsmodellen verkligen beaktar behoven inom såväl primärvården, socialvården som den specialiserade sjukvården på ett jämbördigt sätt.

En styrka i det nuvarande kommunbaserade systemet har alltid varit att social- och hälsovårdstjänsterna och de övriga kommunala tjänsterna som främjar välfärd och hälsa har varit kopplade till varandra.

– Den lösning med fem social- och hälsovårdsområden som regerings- och oppositionspartierna lagt fram har gett en riktning för arbetet, men än har vi lång väg att gå eftersom största delen av de mest centrala frågorna avgörs först i den fortsatta beredningen.

Orter som genomgår en strukturomvandling bör beaktas

– Kommunförbundet anser att de beslut som fattades vid ramförhandlingarna går i rätt riktning. Vi är ändå oroliga för de underdimensionerade kostnadsberäkningarna, de ändrade finansieringsförhållandena och tilläggsuppgifterna. Till de viktigaste hör förlängningen av läroplikten och ändringarna i grunderna för hemvårdsstödet, vilket kan ge upphov till extra kostnader på över 200 miljoner euro, sade Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Mäki-Lohiluoma betonade att Kommunförbundet opponerar sig mot att det behovsprövade finansieringsunderstödet slopas, eftersom det framför allt gäller finansieringen av tjänster på orter som genomgår en strukturomvandling.

– Strukturomvandlingen har gått särskilt hårt åt Kymmenedalen. I fortsättningen borde man överväga hur statsunderstöden bättre kunde samordnas så att stöden från ministerierna kunde slås samman till ett effektivare strukturpolitiskt stöd som beaktar kommunerna och den kommunala ekonomin.

– Goda sidor med besluten i ramförhandlingarna var att sparåtgärderna i första hand riktar sig mot statens utgifter och inte kommunernas statsandelar, såsom tidigare år.

Närmare upplysningar:

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör, tfn 050 364 7883

Läs mer om dessa teman