Pressmeddelande, 

Kommunerna bör få mera resurser och befogenheter i sysselsättningsfrågorna

(Kommunförbundet informerar 20.5.2014) – Hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin minskar inte i och med att staten överför kostnader på kommunerna. Det påpekade Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, på toppseminariet om arbetslöshet i Vanda på tisdagen.


Enligt det lagförslag som beretts utifrån regeringens beslut ändras lagen om utkomstskydd för arbetslösa i början av 2015 så att kommunernas ansvar för de långtidsarbetslösa ökar. Genom reformen eftersträvas besparingar på 150 miljoner euro av statens utgifter.

– Den höga och sega arbetslösheten innebär redan nu en betydande ekonomisk börda för kommunerna. Ett större finansieringsansvar för grundtryggheten för arbetslösa hotar begrava det goda utvecklingsarbete som kommunerna gjort för att hänvisa de svaga på arbetsmarknaden till arbetslivet. Ett aktivt sysselsättningsarbete kräver resurser och befogenheter. Det är förnuftig ekonomisk stimulans, sade Kietäväinen.

– Att överföra finansieringsansvar på kommunerna rimmar illa med regeringens riktlinjer för den kommunala ekonomin. Kommunerna bör inte påföras nytt ansvar utan att få tillräcklig finansiering för det. Överföringen av finansieringsansvaret för grundtryggheten för långtidsarbetslösa bör ske kostnadsneutralt. Varför ska kommunernas ekonomi stramas åt också på detta sätt?

Kommunerna bör ges mera befogenheter inom sysselsättningsarbetet för att de ska klara av de nya utmaningar som reformen för med sig.

Det framförda ökade finansieringsansvaret inom det passiva stödet behandlar särskilt strukturomvandlingskommuner orättvist. I många kommuner pågår samarbetsförhandlingar och man har till och med varit tvungen att säga upp anställda. Då kan kommunerna inte själva anställa folk med lönesubvention på grund av begränsningarna. Dessutom kan förändringarna i servicenätet leda till att det inte längre finns lika många platser kvar ens för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

– I dagens konjunkturläge kan kommunerna med egna åtgärder knappast alls påverka hur betalningsandelen inom utkomstskyddet för arbetslösa utvecklas.

Närmare upplysningar:

Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör  0400 486 043

Etiketter