Pressmeddelande, 

Leena Karessuo, direktör, Finlands Kommunförbund, öppning av Kommunernas 7:e klimatkonferens i Tammerfors den 8 maj 2014

Kommunerna förväntar sig en konsekvent klimatpolitik

(Kommunförbundet informerar 8.5.2014) – Nedskärningarna i stödet för kollektivtrafik och höjningen av bränsleskatten kan inte kallas konsekvent statlig klimatpolitik, sade Leena Karessuo, direktör vid Kommunförbundet, när hon öppnade kommunernas klimatkonferens i Tammerfors torsdagen den 8 maj.

– Ett lyckat klimatarbete kräver ambitiösa mål av alla parter och ett konsekvent engagemang i de uppställda målen. Kommunerna förväntar sig att staten tar det övergripande ansvaret och att lagstiftningen ger dem redskap att nå klimatmålen – både när det gäller att dämpa klimatförändringen och bereda sig på effekterna av den, sade Karessuo.

För att andelen kollektivtrafik ska hållas ens på nuvarande nivå krävs stora satsningar särskilt i stadsregionerna. Karessuo anser att kommunerna påförts ett alltför stort ansvar.

– Statliga satsningar behövs också i anpassningen till klimatförändringen. Staten bör ta sitt ansvar för skyddet mot översvämningar i lokalsamhällena. Det ska säkerställas att riskhanteringsplanerna för de 21 områdena med översvämningsrisk kan genomföras.

– Trots att klimatförändringen i sista hand är ett globalt fenomen, är den i högsta grad också en lokal fråga. Kommunerna har en viktig roll, men ett lyckat och effektivt lokalt klimatarbete kräver ett brett samarbete och partnerskap.

– Kommunen behöver samarbete med staten, organisationer, forskningsinstitut, den privata sektorn och framförallt alla sina sektorer – och givetvis invånarna. Klimatarbetet i kommunerna är inte enbart en angelägenhet för dem som ansvarar för arbetet eller miljösektorn, utan det är en gemensam angelägenhet.

Det lönar sig för kommunerna att utnyttja möjligheterna till EU-finansiering. Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – strukturfondsprogrammet för Finland har som mål att anvisa minst cirka 190 miljoner euro för verksamhet som stöder koldioxidsnål ekonomi. EU:s programarbete stöder Finlands mål att bli ett koldioxidneutralt samhälle och en föregångare inom områdena miljökompetens, ren teknik och hållbar naturresurspolitik.

– Man ska inte heller glömma innovativa finansieringsmetoder som är tillgängliga för exempelvis investeringar i energieffektivitet.

I en färsk IPCC-rapport konstateras att utsläppen har ökat mellan 2000 och 2010 ännu snabbare än under de föregående tre decennierna.

Karessuo tror att trenden kan brytas, men det kräver en omfattande användning av ny teknologi, brett samarbete och ändrade beteendemönster.

– Klimatarbete kan också betyda ny livskraft. Det väsentliga är att söka partnerskap för miljökompetens och klimatinriktad affärsverksamhet. Kommunerna kan i hög grad påverka den gröna ekonomiska tillväxten till exempel genom upphandling, framhöll Karessuo.

Genom ett nationellt bredbasigt projekt där också många kommuner och Kommunförbundet medverkar söker man nya konkreta metoder att främja cleantech-upphandlingar. Det finns goda exempel på att kommuner i samarbete med den privata sektorn främjar också grön ekonomi.

 

Närmare upplysningar:

Leena Karessuo, direktör, 050 66738

 

 

Mer på webben

Etiketter