Pressmeddelande, 

Kommunförbundets styrelse:

Kommunerna har den gedignaste praktiska erfarenheten för att bereda vårdreformen

(Kommunförbundet informerar 10.4.2014) Kommunförbundets styrelse anser att en parlamentarisk beredning av vårdreformen är en bra utgångspunkt. I beredningen bör åsikterna på kommunfältet höras. Kommunerna har den gedignaste praktiska erfarenheten av att organisera social- och hälsovårdstjänsterna på ett invånarorienterat sätt. 

​Tillhandahållandet och produktionen av tjänsterna bör genomföras utifrån kommuninvånarnas behov och en demokratisk styrning. Kommunförbundet påpekar att det centrala målet med reformen är att trygga och utveckla basservicen. Kommuninvånaren ska stå i fokus i reformen. Lagstiftningen ska inte byggas upp med förvaltningen som utgångspunkt.

I den nya organisationsmodellen som nu är under beredning bör man på ett rättvist sätt dels beakta behoven hos primärvården, socialvården och den specialiserade sjukvården och dels se till att närservicen fungerar. Reformen bör eftersträva mer resultat. Styrkan hos det kommunbaserade systemet har varit en förmåga att väva samman tjänster som främjar välfärd och hälsa med social- och hälsovårdstjänster i vardagen. Denna erfarenhetsbaserade kunskap bör man dra nytta av i planeringen av reformen. Om behoven hos olika sektorer beaktas bristfälligt, når vi inte de uppställda målen beträffande produktivitet och effektivitet.

 

Den nya vårdmodellen kräver mycket lagberedningsarbete, vilket betyder att tidsschemat för en beredning till sommaren är mycket pressat. Också av den anledningen är det viktigt att kommunerna får sin röst hörd i ett tillräckligt tidigt skede. De regionala särdragen bör beaktas i beredningen.

 

Det finns gott om öppna frågor alltifrån definitionen av servicetillhandahållandet till produktionssätten. Kommunernas roll i beslutsfattandet och förvaltningen är öppen och det samma gäller kanaliseringen av servicefinansieringen. Effekterna av upphandlingslagstiftningen bör utredas, liksom också egendomsarrangemang och personalens ställning. Fördelarna med lokalt samarbete bör införlivas i systemet.

 

Kommunförbundet förespråkar att samarbetsområdena enligt nuvarande lagstiftning fortsätter tills en ny vårdstruktur träder i kraft.

I Kommunförbundets styrelse finns representanter för samlingspartiet, socialdemokraterna, centern, sannfinländarna, de gröna och vänsterförbundet.

 

Närmare upplysningar:

Antti Lindtman, Kommunförbundets styrelseordförande, tfn 040 577 62 55
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör, tfn 050 364 78 83
Tuula Haatainen, vice verkställande direktör, tfn 040 334 58 13

 

Mer på webben

Etiketter