Pressmeddelande, 

Regionkommittén:

Kommunerna starkare med i främjandet av den digitala ekonomin

(Kommunförbundet informerar 5.12.2014) I sitt yttrande som publicerades 4.12.2014 ger Europeiska unionens regionkommitté förslag på hur Europa kan utnyttja möjligheterna inom ICT-sektorn som en källa för tillväxt och nya arbetstillfällen. Kommittén betonar att kommunerna har en central roll när det gäller skapandet av digital infrastruktur och digital utbildning för medborgare.

– Hittills har åtgärderna för att åstadkomma en digital inre marknad inom EU inte varit tillräckliga, påpekar – Hittills har åtgärderna för att åstadkomma en digital inre marknad inom EU inte varit tillräckliga, påpekar Anne Karjalainen, stadsfullmäktigeledamot i Esbo, som utarbetat yttrandet.

 – Nästan hälften av befolkningen har bara svaga IKT-kunskaper eller inga alls. Bland de tio största ICT-företagen i världen finns det inte ett enda från Europa, säger Karjalainen.

Den digitala ekonomin är ett viktigt redskap för Europa för att främja hållbar ekonomisk tillväxt. Enligt Europeiska kommissionen skulle Europa före år 2020 kunna öka sin BNP med 4 procent genom att påskynda utvecklingen av den digitala inre marknaden. Den offentliga förvaltningen skulle i sin tur kunna minska sina utgifter med 15–20 procent genom att digitalisera sina tjänster.

Digitaliseringen främjar även sysselsättningen. Enligt uppskattningarna kan man med hjälp av gemensamma EU-åtgärder som rör den digitala agendan skapa upp till 3,8 miljoner nya arbetstillfällen på lång sikt inom alla sektorer av ekonomin.

I sitt yttrande betonar Regionkommittén att de europeiska, nationella och lokala myndigheterna bör underlätta bildandet av ICT-företag genom att göra regleringen flexiblare och tillgången till finansiering enklare.

– För att nya arbetstillfällen ska kunna skapas bör hushållen och företagen ges snabba och stabila telekommunikationsförbindelser. Regionkommittén oroar sig för att nästa teknikgeneration kräver ännu snabbare bredband, vilket innebär ökade kostnader, påpekar Karjalainen.

Fokus på personorienterade tjänster och öppna data

Regionkommittén föreslår EU, regionerna och de lokala aktörerna konkreta åtgärder för att utnyttja de möjligheter som ICT-sektorn erbjuder.

Vid sidan av teknikstyrd produktutveckling bör man fästa vikt vid utveckling av personorienterade metoder, tjänster och produkter.

– Hittills har man gått tillväga alltför teknikstyrt. Det är människan som ska vara i fokus, framhåller Karjalainen.

Europeiska unionens regionkommitté anser att en stark digital identitet är en förutsättning för att utnyttja den digitala ekonomin. Alla de olika förvaltningsnivåerna bör se till att förse medborgarna med tillräckliga digitala färdigheter och företagarfärdigheter. Medborgarna ska kunna utnyttja ny teknik fullt ut, analysera stordata, förstå cybersäkerhetsfrågor, öka sin anställningsbarhet och skapa nya affärsmöjligheter.

Regionkommittén förespråkar också mer öppen information. Fri tillgång offentliga data stärker den ekonomiska tillväxten och skapar nya möjligheter till affärsverksamhet för företag, oavsett var de är belägna.

– Utnyttjandet av stora datamängder, dvs. big data, öppnar nya möjligheter till affärsverksamhet under de närmaste åren, men detta har inte utnyttjats i så stor utsträckning inom den offentliga sektorn än, påpekar Karjalainen.

Närmare upplysningar:
Anne Karjalainen, ledamot i Regionkommittén, fullmäktigeledamot i Kervo, tfn 050 539 0744

 

EU:s regionkommitté

EU:s regionkommitté är ett organ med 350 ledamöter vars främsta uppgift är att föra fram medlemsländernas kommuners och regioners synpunkter i beredningen av EU-lagstiftningen. Kommittén ger yttranden till kommissionen, rådet och parlamentet om flera frågor som gäller EU-lagstiftningen, bland annat sysselsättning, social- och hälsovård, miljö och regionalpolitik. Kommittén har nio finländska ledamöter varav en representerar Åland. Finlands Kommunförbund fungerar som sekretariat för Finlands delegation i Regionkommittén.

Tags