Pressmeddelande, 

Kommunförbundets utredning:

Kommunerna stöder invånarnas motion mångsidigare än förr

(Kommunförbundet informerar 21.5.2014) Kommunerna upplever att det hör till deras verksamhet att stödja idrott och motion och främjar därför kommuninvånarnas motion på ett allt bredare plan inom kommunens tjänster. I Kommunförbundets enkät nämndes motion t.ex. som en av arbetsformerna inom det uppsökande ungdomsarbetet. Biblioteken lånar ut motionsredskap och hälsostationerna ger motionsupplysning eller skriver ut motionsrecept.

– Idrottssektorn har börjat samarbeta mer särskilt med tekniska sektorn, vilket syns åtminstone i miljöplaneringen, på skolgårdarna, i grönområdena och på gång- och cykelstråken, berättar Kari Sjöholm, sakkunnig vid Kommunförbundet.

Av de kommuner som besvarade Kommunförbundets enkät uppgav 90 procent att deras bibliotek lånar ut motionsredskap eller ger information om idrott och motion till kunderna.

– Med tanke på informationen till kommuninvånarna och motionsfrämjandet är detta en form av förnuftigt och gott tvärsektoriellt samarbete.

Kommunförbundets enkät besvarades av 54 procent av fastlandskommunerna. Kommunerna ombads bedöma hur motionsfrämjandet syns i kommunledningens och olika servicesektorers verksamhet.

Kommunledningen inser motionens betydelse

Kommunledningen har insett motionens betydelse för kommuninvånarnas välbefinnande. Av de kommundirektörer som besvarade enkäten insåg drygt 80 procent motionens betydelse för invånarnas hälsa och välbefinnande.

– Resultatet är betydande eftersom det är avgörande för verksamhetens effekter att både den förtroendevalda ledningen och tjänstemannaledningen engagerar sig i främjandet av motion, framhåller Sjöholm.

Kommunerna understöder särskilt arbetet i idrotts- och motionsföreningar och andra föreningar som främjar motion.

Verksamheten har i hög grad styrts av rekommendationerna för främjande av motion och idrott i kommunerna från 2010. I rekommendationerna presenteras motionsfrämjande åtgärder och verksamhetsformer för befolkningen.

Effekterna av motion och idrott följs upp bristfälligt

Enligt enkäten följer kommunerna ännu inte tillräckligt noggrant upp hur besluten påverkar kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande.

Över hälften av kommunerna använder en elektronisk välfärdsberättelse eller någon motsvarande indikator. Var femte kommun uppgav att den inte följer upp motionens effekter.

– För att verksamheterna ska kunna utvecklas behövs noggranna uppgifter om huruvida kommuninvånarna motionerar tillräckligt med tanke på hälsan, påpekar Sjöholm.

Om motionen främjar hälsan och välbefinnandet effektivt och verkningsfullt, bör kommunen göra gemensam ska av den hälsofrämjande motionen. I förvaltningarnas planer och verksamhetsprogram ska motion som främjar hälsa och välbefinnande vara klart och tydligt omnämnd.

Närmare upplysningar:

Kari Sjöholm, sakkunnig, tfn 0500 750 721

Johanna Selkee, sakkunnig, tfn 050 435 9420

Etiketter