Pressmeddelande, 

Kommunförbundet förundrar sig över att propositionen om småbarnsfostran inte innehåller några kostnadsberäkningar

(Kommunförbundet informerar 18.12.2014) Propositionen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnsfostran, som överlämnades till riksdagen av undervisnings- och kulturminister Krista Kiuru i dag, innehåller stora brister när det gäller lagens kostnadseffekter.

​- I beredningen av lagen har man överhuvudtagit inte gjort någon uppskattning av kostnaderna, säger Jarkko Lahtinen, sakkunnig i småbarnsfostran vid Kommunförbundet.

- Framför allt kommer den föreslagna begränsningen av gruppstorlek och skyldigheten att utarbeta en personlig plan för varje barn att medföra både ytterligare uppgifter och extra kostnader för kommunerna. Inga kostnadsberäkningar har gjorts om detta.

Lämpliga gruppstorlekar kan tryggas med nuvarande verksamhetsmodeller

Om lagförslagen om dimensionering av gruppstorlek införs som sådana, kan det leda till opraktiska lösningar med tanke på familjerna. 

- Bildandet av grupper av rätt storlek är daghemsföreståndarnas uppgift och inom ramen för de nuvarande relationstalsbestämmelserna är det fullt möjligt att trygga grupper som fungerar praktiskt och flexibelt, bedömer Lahtinen.

När det gäller planer för småbarnsfostran för hela åldersgruppen anser Kommunförbundet att beslutanderätten bör ligga hos de enskilda kommunerna. Kommunförbundet anser det däremot bra att en personlig plan ska utarbetas för barn som behöver särskilt stöd. Enligt lagförslaget ska planen för småbarnsfostran gälla de barn som omfattas av dagvårdstjänster.

- I detaljmotiveringen föreslås det att planen i första hand ska utarbetas av personer som har pedagogie kandidatexamen. Enligt de nuvarande behörighetsvillkoren ger också en socionomutbildning kompletterad med studier i småbarnsfostran behörighet att arbeta som barnträdgårdslärare, påpekar Jarkko Lahtinen.

Onödig brådska vid beredningen av lagen om småbarnsfostran

Kommunförbundet anser att lagen om småbarnsfostran beretts i stor hast.

- Kommunförbundet anser det mycket beklagligt att det slutliga lagförslaget på grund av brådskan i slutet av valperioden inte förts till behandling av delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning, KUTHANEK, på det sätt som förutsätts i lagen. Det säger Terhi Päivärinta, direktör för undervisnings- och kulturenheten vid Kommunförbundet.

För snäv tidsram för parlamentarisk beredningsgrupp

Den parlamentariska grupp som tillsatts av den bildningspolitiska ministergruppen kommer att få i uppdrag att under perioden 18.12.2014–23.1.2015 behandla förslagen till riktlinjer i fråga om personalens behörighet, dimensionering och struktur inom småbarnsfostran. Kommunförbundet anser att den föreslagna tiden på drygt en månad som den parlamentariska gruppen har på sig för beredningen är oskäligt kort.

- Eftersom det är fråga om en betydande reform som i hög grad inverkar på den kommunala ekonomin borde det ordnas en omfattande remissomgång där kommunerna skulle ha möjlighet ge sina synpunkter på förslagen. På grund av den snäva tidsramen är detta ändå omöjligt, bedömer Päivärinta.

Närmare upplysningar:

Terhi Päivärinta, direktör, undervisning och kultur tfn 050 590 4796

Jarkko Lahtinen, sakkunnig, småbarnsfostran, tfn 050 3614 526

Tags