Pressmeddelande, 

Kommunförbundets avvikande mening till arbetsgrupp:

Kostnadsberäkningar fattas i förslaget till revidering av lagen om småbarnsfostran

(Kommunförbundet informerar 21.3.2014) Arbetsgruppen med uppgift att revidera lagen om småbarnsfostran har skrivit en rapport som innehåller flera nya uppgifter och förpliktelser jämfört med den gällande lagstiftningen. På grund av olika uppfattningar inom arbetsgruppen har man inte kunnat beräkna de totala kostnadseffekterna av lagen.

​Kommunförbundet godkänner inte att tillhandahållandet av servicen försvåras genom att det fastställs striktare serviceprinciper än för närvarande. Kommunförbundet har anmält avvikande mening i fråga om arbetsgruppens rapport som idag överlämnades till undervisningsminister Krista Kiuru.

– I beredningen har försummats att dagvården fungerar väl och att man allmänt är nöjd med servicen. Detta framgår av de enkätresultat som undervisnings- och kulturministeriet publicerade i februari enligt vilka föräldrarna över lag är mycket nöjda med småbarnsfostran. Enligt UKM:s enkät ansåg föräldrarna redan nu att personalens kompetens var en styrka, påminner Anneli Kangasvieri, direktör för undervisnings- och kulturenheten vid Kommunförbundet.

– Lagstiftningen om småbarnsfostran ska till sitt innehåll i så stor utsträckning som möjligt vara målinriktad och inte alltför detaljerad. Kommunerna ska på ett effektivt sätt kunna samordna barnens och familjernas behov och de lokala förhållandena, säger Jarkko Lahtinen, sakkunnig i frågor som gäller småbarnsfostran vid Kommunförbundet.

Kommunförbundet anser att det i flera förslag som ingår i arbetsgruppens rapport inte beaktas hur förslagen påverkar tillhandahållandet av servicen och kostnaderna. Sådana frågor är dimensionering av daghemspersonalen, personalens behörighet, avvikelser från daghemsdimensioneringen, dimensionering av familjedagvårdspersonalen, rätt till småbarnsfostran på deltid, verksamhetstider och ordnandet av tjänsterna inom småbarnsfostran.

Oändamålsenligt att begränsa gruppstrukturen i daghemmen

I arbetsgruppens rapport föreslås utöver ett relationstal för proportionen mellan vuxna och barn bland annat en definition på hurdana gruppstrukturer som kan tillämpas i daghemmet i framtiden.

– Det är inte ändamålsenligt att införa strängare föreskrifter för verksamhetssättet när det gäller gruppstorlekarna, eftersom relationstalsbestämmelsen fungerar i sin nuvarande form. I daghemmen kan grupper nuförtiden bildas smidigt med hänsyn till alla barn, en flexibel användning av lokalerna och barnens syskonförhållanden, säger Jarkko Lahtinen.

Kommunförbundet kräver att småbarnsfostran på deltid genomförs åtminstone enligt förslaget i regeringens strukturpolitiska program, nämligen så att barnet har rätt till småbarnsfostran på deltid, men inte heldagsvård, om den ena föräldern sköter familjens andra barn hemma. Trots begränsningen skulle alla barn fortsättningsvis ha rätt till småbarnsfostran.

– Ur barnets synvinkel kunde det vara tillräckligt att delta i småbarnsfostran exempelvis tre-fyra timmar om dagen. Det vore också viktigt att behålla möjligheten för kommunerna att närmare fastställa vilka tider service på deltid tillhandahålls lokalt, beskriver Lahtinen Kommunförbundets synsätt.

Kommunerna svarar också i fortsättningen för tillhandahållandet av tjänster inom småbarnsfostran. Redan nu är det kommunernas strävan att vårdnadshavarnas resor till barnets vårdplats ska vara skäliga.

– Kommunen bör i mån av möjlighet i tillhandahållandet av småbarnsfostran beakta trafikförbindelserna och var bosättningen och platserna för småbarnsfostran är belägna. Eftersom barnen inte tar sig ensamma till dagvård finns det inte samma behov av reglering som för skolresorna i lagen om grundläggande utbildning , bedömer Lahtinen.

– Alla vill att barnen ska ha en bra barndom och att de ska få en högklassig småbarnsfostran. Utgångspunkten för den nya lagen om småbarnsfostran ska vara att barnets intressen och rättigheter tillgodoses och att de lokala förhållandena beaktas.

Närmare upplysningar: 
Anneli Kangasvieri, direktör för enheten undervisning och kultur, tfn 050 368 41 65
Jarkko Lahtinen, sakkunnig, småbarnsfostran, tfn 050 361 45 26

Läs mer om dessa teman