Pressmeddelande, 

Nya servicekontor stöder också e-tjänsterna

(Kommunförbundet informerar 26.6.2014) Kommunförbundet ser positivt på att de nya gemensamma servicekontoren testas i pilotprojekt som genomförs i fem olika kommuner. Nu planeras gemensamma serviceställen för den offentliga förvaltningen. Vid serviceställena erbjuds utöver kommunal service också tjänster av bland annat FPA, skatteförvaltningen och tjänster som gäller polisens tillståndsärenden.  Verksamhetsmodellen har beretts under den fortsatta beredningen av projektet Kundservice 2014. Projektets slutrapport publicerades i dag torsdagen den 26.6.


– Verksamhetsmodellen behöver fortfarande förbättras, eftersom många uppgifter är uppskattningar och antaganden. Man får till exempel information om efterfrågan på tjänsterna först i samband med pilotprojekten då kunderna hittar det nya servicestället, framhåller Kommunförbundets utvecklingschef Tanja Rantanen.

– Det kommer att visa sig i praktiken hur kundservicesystemet fungerar. Systemet borde vara till hjälp i både kundrådgivarnas arbete och producera information som grund för avgifterna till kommunen.

Avsikten med de gemensamma serviceställena är att säkerställa att service erbjuds nära invånarna på ett lönsammare sätt än tidigare. Kommunförbundet framhåller att serviceställena också ska erbjuda stöd, råd och utrustning för e-tjänster. På så sätt främjas medborgarnas färdigheter och möjligheter i informationssamhället.

Ny remissbehandling behövs

Kommunförbundet anser det vara motiverat att utkastet till regeringsproposition skickas ut på ny remiss före det överlämnas till riksdagen. Förordningarna bereds först år 2015. Under övergångsperioden borde utvecklingen av såväl verksamhetsmodellen som organiseringen av tjänsterna fortsätta.

– Under den fortsatta beredningen har planen för servicenätverket ändrats till vissa delar. Det är viktigt att kommunerna får ge sin bedömning av helheten och servicenätet, framhåller Rantanen.

Närmare upplysningar:
Tanja Rantanen, utvecklingschef (kundtjänster), tfn 050 535 71 32

 

Fakta

  • Under planering är serviceställen med förutom ett utbud av kommunal service också av tjänster från FPA, polisens tillståndsärenden, skatteförvaltningen och magistraten, arbets- och näringsbyråerna. Också andra aktörer kunde vara med.
  • Utkastet till regeringsproposition är färdigt.  Nu pågår den fortsatta beredningen som resulterar i att den nya modellen för kundservice kommer att testas vid fem serviceställen. 
  • Målet är att service ska erbjudas på rimligt avstånd, alltså att servicen garanteras också i glesbygden.

 

Mer på webben

Tags