Pressmeddelande, 

Regionkommittén: Högteknologiföretagen måste ges bättre förutsättningar i Europa

(Kommunförbundet informerar 8.10.2014) EU:s Regionkommitté betonar i sitt yttrande "Åtgärder för att stödja skapandet av ekosystem för grundandet av högteknologiska företag", som publicerades i Bryssel i går kväll, att insatserna för att nå tillväxt inom högteknologin bör utökas och effektiviseras avsevärt.

​- Antalet programutvecklare i Europa väntas öka från 1 miljon år 2013 till 2,8 miljoner år 2018. Samtidigt väntas internetekonomin i G20-länderna växa med uppskattningsvis 8 procent per år under de kommande fem åren, konstaterar kommittéledamoten Markku Markkula, stadsfullmäktigeledamot i Esbo, som ansvarat för beredningen av kommitténs yttrande.

- Yttrandets tema, förutsättningarna för grundande och tillväxt av högteknologiska företag, är särskilt aktuellt nu när traditionella industripolitiska åtgärder inte har skapat arbetsplatser och när Jean-Claude Junckers kommission, som inleder sitt arbete i november, bereder sitt arbetsprogram och ett investeringspaket på 300 miljarder euro, betonar Markkula.

I sitt yttrande föreslår Regionkommittén modeller för att stödja skapandet och utvecklingen av ekosystem för hightech-företag i Europa. Till dessa hör bland annat bättre tillgång till krediter, effektiv lagstiftning och beskattning, främjande av företagskulturen och en större riskbenägenhet hos företagen.

Med hänvisning till erfarenheterna i de olika regionerna förespråkar Regionkommittén att en positiv "väg mot förändring" ska skapas. Markkula betonar att denna förändring inte kan åstadkommas endast genom beslut och planer på ledningsnivå.

- Det är framför allt försök och pilotprojekt som baserar sig på de ungas initiativförmåga och en ny företagarmentalitet som utgör grunden för framgång, betonar Markkula.

Regionerna har en viktig roll i främjandet av företagsamheten

Markku Markkula påpekar att de lokala och regionala myndigheterna står för en tredjedel av de offentliga utgifterna och två tredjedelar av de offentliga investeringarna.

- Det innebär att de lokala och regionala myndigheterna har en avgörande roll i uppnåendet av EU:s mål och främjandet av företagsamheten. Företag etableras där det finns gynnsamma förutsättningar för dem att utvecklas, betonar Markkula.

För att stödja de högteknologiska företagens ekosystem bör man aktivera den offentliga förvaltningen, de politiska beslutsfattarna, näringslivet, den akademiska världen, studerandena och alla andra aktörer, och förse dem med lämpliga instrument och en lämplig företagskultur. Utbildning har en avgörande roll i detta sammanhang, eftersom enskilda personers expertis och innovationer är av central betydelse, konstaterar Regionkommittén i sitt yttrande.

Företagens administrativa belastning bör minimeras eftersom grundandet av nya företag kräver flexibilitet. Därför föreslår Regionkommittén att de regionala bestämmelserna förenklas och förenhetligas.

Information om alla de förfaranden som krävs bör finnas tillgänglig på webben, överlappningar bör minimeras och det bör vara möjligt att utföra administrativa förfaranden direkt på webben. Informationen bör finnas tillgänglig på webben både på det lokala språket och på engelska.

Närmare upplysningar 
Markku Markkula, ledamot i Regionkommittén, stadsfullmäktigeledamot i Esbo, tfn 050 464 2455

 

INFORUTA: EU:s Regionkommitté

EU:s Regionkommitté är ett rådgivande organ som består av 350 ledamöter och vars främsta uppgift är att föra fram medlemsländernas kommuners och regioners synpunkter i beredningen av EU-lagstiftningen.

Kommittén ger yttranden till kommissionen, rådet och parlamentet om flera frågor som gäller EU-lagstiftningen, bland annat sysselsättning, social- och hälsovård, miljö och regionalpolitik.

Kommittén har nio finländska ledamöter varav en representerar Åland. Finlands Kommunförbund fungerar som sekretariat för Finlands delegation i Regio.

Tags