Pressmeddelande, 

Smidig personalstyrning behövs inom hemvården

(Kommunförbundet informerar 28.5.2014) Tjänsterna inom hemvården kan effektiveras om personalen smidigare än i dag riktas efter klienternas behov. Om anhopningen av arbetet och problemen med hemvårdsområdena kan lösas, underlättar det tryggandet av tjänsterna när antalet äldre och deras behov ökar. Det konstaterar teknologie doktor Johan Groop i sin rapport där han utrett det växande behovet av hemvård. Rapporten är den första inom Kommunförbundets tvååriga projekt.

​Projektet tjänster för äldre forskar i hur väl tjänsterna fungerar och i deras effekter samt sprider information om god praxis i kommunerna. Bland annat med hjälp av riksomfattande registeruppgifter undersöker man äldreomsorgens kostnader, effekter och finansiering.

– De verkliga orsakerna bakom de största problemen och svårigheterna i en organisation är sällan så uppenbara som det kan tänkas. Exempelvis beror inte underbemanning alltid på en verklig resursbrist utan på sättet som organisationen använder sina resurser, konstaterar Johan Groop.

Av de klienter som fyllt 75 år får 12 procent regelbunden hemvård. Hur väl hemvården fungerar påverkar i stor grad de totala kostnaderna för tjänsterna. De anställda inom den kommunala hemvården måste kämpa med snäva tidsramar och personalbrist.

– Hemvårdens nuvarande verksamhetsmodeller kan inte svara på det växande servicebehovet. En aktiv utveckling av verksamhetsformerna inom hemvården tryggar de behövliga tjänsterna för en växande antal klienter med de resurser som är tillgängliga.

Slutsatsen av Groops undersökningar och det praktiska utvecklingsarbetet inom den kommunala hemvården är att den nuvarande kapaciteten kan utnyttjas mycket bättre genom rätt så enkla lösningar om man tar tag i de bakomliggande problemen. En traditionell verksamhetskultur kan försvaga kommunernas förmåga att fördela personalresurserna efter det verkliga behovet i de olika geografiska hemvårdsområdena.

– Behoven hos de klienter som vårdteamen möter varierar betydligt från en dag till en annan, men antalet vårdare som planeras per skift är trots det nästan konstant. Som en följd av detta är det ibland underbemanning och ibland överbemanning. Det finns inte alltid vårdare där behovet är som störst. Personalens belastning kan vara låg inom ett område medan det inom ett annat område kan vara nödvändigt att anlita vikarier eller förkorta besöken.

– Den verkliga efterfrågan styr inte alltid antalet anställda och deras uppgifter inom hemvården. Det kan vara en följd av förändringar som då hemservicen och hemsjukvården slagits samman till hemvård eller då serviceområden och team har slagits samman eller splittrats. Vakanser har på grund av organisatoriska förändringar flyttats från ett ställe till ett annat.

Enligt Groop är en resurspool det bästa sättet att fördela personalresurserna inom hemvården. De som jobbar i resurspoolen kan smidigt flyttas dit behovet är störst eftersom de inte har en besökslista som planerats på förhand.  Också den verkliga tidsåtgången i tidsbundna tjänster bör granskas kritiskt.

 

Närmare upplysningar:

 

tekn. dr. Johan Groop, tfn 050 358 1610
Sakkunnig Teija Mikkola, Kommunförbundet, tfn 050 352 0020

Etiketter