Pressmeddelande, 

Social- och hälsovårdsområdet endast beställare av tjänster

(Kommunförbundet informerar 23.4.2014) Fem vidsträckta vårdområden kan inte producera social- och hälsovårdstjänster, utan produktionen måste vara i kommunernas händer, närmare invånarna. Det anser Kommunförbundet i sin första bedömning av den kommande modellen för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska ordnas.

I den modell som ledarna för riksdagspartierna kommit överens om skulle landet indelas i fem stora social- och hälsovårdsområden, som är samkommuner som kommunerna bildar. Vårdområdena skulle svara för att tjänsterna tillhandahålls, och tjänsterna skulle produceras utifrån de nuvarande strukturerna.

– Det är naturligast att kommunerna svarar för serviceproduktionen inom ett visst område antingen i egen regi, genom att köpa tjänster på marknaden eller exempelvis genom att samarbeta med organisationer. På det sättet blir också den lokala livskraften beaktad, säger Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör för Kommunförbundet.

– Utbudet av tjänster bör bygga på god lokalkännedom och lokaldemokrati, framhåller Mäki-Lohiluoma vidare.

– De regionala särdragen bör beaktas i serviceproduktionen. I vissa kommuner ska det exempelvis ges service på svenska. Inom social- och hälsovårdsområdena bör det vara möjligt att tillhandahålla tjänsterna enligt modeller som bestämts lokalt enligt de rådande förhållandena, säger Tuula Haatainen, vice verkställande direktör för Kommunförbundet.

– Det enda förnuftiga sättet att beakta varierande behov är en regional offentlig organisation som verkar utifrån befolkningsansvar och vars beslutsfattare har utsetts av invånarna genom val. Endast kommunen kan erbjuda alla de välfärdstjänster som invånarna behöver och som stödjer varandra också med tanke på förebyggandet av problem, påpekar Haatainen.

Kommunförbundet påpekar att vårdreformen har utgått från en starkare basservice för invånarna. Kommunen bär det övergripande ansvaret för att invånarnas grundläggande behov ska bli tillgodosedda. Det är förnuftigt att sjukvårdsdistrikten fortsätter att producera krävande specialiserad sjukvård.

Kommunförbundet förväntar sig att kommunerna hörs när social- och hälsovårdsstrukturen bereds trots att tidsplanen för beredningen är stram. Kommunerna har den gedignaste praktiska erfarenheten av att organisera social- och hälsovårdstjänsterna på ett invånarorienterat sätt.

En parlamentarisk beredningsgrupp och en sakkunniggrupp har nyligen inlett sitt arbete med att konkretisera partiledarnas riktlinjer. Avsikten är att lagförslaget ska vara klart redan inom maj.

Närmare upplysningar
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör, 050 364 78 83
Tuula Haatainen, vice verkställande direktör, 040 334 58 13

Tags