Pressmeddelande, 

Social- och hälsovårdsreformen måste slutföras som en helhet

(Kommunförbundet informerar 14.3.2014) Största delen av kommunerna anser att en samkommun är en lämplig förvaltningsmodell för ett social- och hälsovårdsområde. Enligt utkastet till lag om ordnandet av social- och hälsovår-den, som varit på remiss hos kommunerna, skulle samkommuner tillåtas endast i undantagsfall. 


Största delen av kommunerna anser att en samkommun är en lämplig förvaltningsmodell för ett social- och hälsovårdsområde. Enligt utkastet till lag om ordnandet av social- och hälsovården, som varit på remiss hos kommunerna, skulle samkommuner tillåtas endast i undantagsfall.

– Kommunernas åsikter bör beaktas i den slutliga utformningen av regeringspropositionen. I sina utlåtanden efterlyste kommunerna många olika slags preciseringar till lagförslaget, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Tuula Haatainen.

Kommunerna gav ett stort antal kommentarer till lagförslaget. Det centrala budskapet är att reformen måste gå framåt och att den bör effektivisera social- och hälsovårdstjänsterna på alla nivåer.

– I utformningen av den slutliga propositionen bör regeringen komma ihåg målen för reformen. Slutresultatet bör trygga fungerande och obrutna vård- och servicekedjor, en tydlig förvaltning och en starkare grund för dem som tillhandahåller servicen, säger Haatainen.

I sina utlåtanden efterlyser kommunerna ett tydligare lagförslag bland annat i fråga om förvaltningen, finansieringen, arbetsfördelningen mellan olika aktörer och egendomsarrangemang.

– Reformen borde resultera i en tydlig struktur utan överlappande förvaltning. Kommunerna måste utgående från sin gemensamma vilja kunna fatta beslut om både servicenätet, finansieringen och egendomsarrangemangen enligt de lokala behoven.

Kommunerna betonar att basservicen ska finnas tillgänglig nära invånarna. Tjänster som förutsätter krävande specialkunnande och dyra investeringar kan med fördel koncentreras till större helheter, som ändå utgår från kommunerna.

Enligt utkastet till regeringsproposition skulle den största kommunen inom ett område på basnivå i allmänhet vara ansvarskommun för området. I fråga om social- och hälsovårdsområden skulle centralorten i landskapet vara ansvarskommun. I kommunernas utlåtanden lyfts sam-kommunsmodellen fram som ett alternativ till ansvarskommuner. Också Kommunförbundet har i sitt eget utlåtande betonat att kommunerna i alla situationer borde kunna välja antingen ansvarskommuns- eller samkommunsmodellen.

Kommunförbundet kommer inom den närmaste framtiden att göra ett eget sammandrag av kommunernas och samkommunernas utlåtanden. Nästa gång kommunerna hörs i fråga om områdesbildningen är hösten 2014.

Närmare upplysningar:
Tuula Haatainen, vice verkställande direktör, tfn 040 334 58 13
Tarja Myllärinen, direktör, social- och hälsovård, tfn 050 596 98 66

 

Mer på webben

Tags