Pressmeddelande, 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma på Sosiaalijohdon neuvottelupäivät:

Socialservicen får inte hamna i skuggan av hälso- och sjukvården i de nya vårdområdena

(Kommunförbundet informerar 27.3.2014) – Det är av största vikt att uppgifterna inom det kommunala socialväsendet tas i beaktande på lika villkor som hälso- och sjukvårdsuppgifterna vid beredningen av de fem nya vårdområdena, framhöll Kommunförbundets vd Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma på Sosiaalijohdon neuvottelupäivät (socialledningens förhandlingsdagar) på torsdagen i Kommunernas hus i Helsingfors. 

– Äldrevården, förebyggandet av marginalisering och barnskyddsfrågorna är uppgifter som förutsätter att mycket stort ansvar tas på ett mänskligt plan. De ska skötas nära människorna i kommunerna. Den befintliga serviceproduktionens ställning måste tryggas. Det behövs representanter för både Kommunförbundet och kommunfältet i den fortsatta beredningen av reformen, framhöll Mäki-Lohiluoma. 
 
Mäki-Lohiluoma påpekade att det varit en styrka i det nuvarande kommunbaserade systemet att social- och hälsovårdstjänsterna och de övriga kommunala tjänsterna som främjar välfärd och hälsa har varit kopplade till varandra. Den föreslagna lösningen förutsätter en fortsatt beredning av de flesta viktiga frågor. Om en likvärdig utveckling av tjänsterna inom socialvården och primärvården inte är möjlig, finns det en risk för att allt kommer att fungera på den specialiserade sjukvårdens villkor. 

De nya social- och hälsovårdsområdena måste ha en organisation som på allvar kan integrera primärvården, socialvården och den specialiserade sjukvården. Om detta inte lyckas kommer de fastställda produktivitets- och effektivitetsmålen inte att uppnås. 
 
– Vikt bör också fästas vid hur särskilt de äldres förutsättningar att klara sig självständigt och deras servicebehov bäst kan tillgodoses med hjälp av den nya vårdmodellen. I fråga om närservicen måste frågor kring tillgång och tillgänglighet lösas i den fortsatta beredningen, sade Mäki-Lohiluoma.
 
– Tills vidare är det oklart hur möjligheter till tvärsektoriellt samarbete i den förebyggande verksamheten ska tryggas för kommunernas del. Också tredje sektorns framtida roll är öppen, eftersom vi ännu inte vet hur kommunerna kan utnyttja dessa kunskaper och resurser på lokal nivå som en del av den nya social- och hälsovårdshelheten.  
 
 
Närmare upplysningar:
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör, tfn 050 364 7883 

Etiketter