Pressmeddelande, 

Kommunförbundets styrelseordförande Antti Lindtman vid Demokratidagens huvudevenemang 14.10.2014:

Stark demokrativision behövs i regeringsprogrammet

(Kommunförbundet informerar 14.10.2014) 
- Kommunen är också i den kommande vårdstrukturen den enhet som känner bäst till sina invånare och övergripande kan sörja för att invånarna mår bra.  Demokratin får inte glömmas bort mitt i de stora omvälvningarna sade Kommunförbundets styrelseordförande, riksdagsledamoten Antti Lindtman när han öppnade Demokratidagens huvudevenemang i Kommunernas hus i Helsingfors.


Lindtman förväntar sig att följande regerings program ska innehålla en stark vision för stärkande av medborgarnas demokratiska delaktighet och inflytande.

- Brukardemokrati och lokala partnerskap får nu en allt viktigare roll som kanaler för delaktighet. Kommunen är fortfarande grunden för folkstyret, ett demokratiskt fungerande lokalsamhälle som bygger välfärd och livskraft.

Lindtman ser det som något positivt att det finns strävanden att utveckla val och röstande så att valdeltagandet ökar. Kommunförbundet stöder dels en flyttning av kommunalvalet till våren, dels en utveckling av internetröstningen.

- Det finns anledning att fortsätta att överväga om vissa val kunde kombineras. I Sverige överskrider ju valdeltagandet 80 procent också i kommunalvalet när man kan rösta samtidigt i lokala, regionala och riksomfattande val.

I Kommunförbundets utlåtande föreslås att rådgivande folkomröstningar borde tillåtas också i samband med allmänna val. Lindtman tror att detta kunde öka intresset också för allmänna val och att det samtidigt kunde sänka tröskeln för att fråga efter invånarnas åsikt i olika gemensamma frågor i kommunen.

- En fungerande, transparent och trovärdig demokrati och en god ledning stärker medborgarsamhället. Nu måste vi ge beslutsfattarna allt stöd på såväl riksplanet som det lokala planet så att vi klarar oss genom svåra tider och stora avgöranden och går mot ett gemensamt gott mål. Trots olika synvinklar är målet det samma: att skapa och upprätthålla god service, livskraft och välfärd för alla, sade Lindtman.

 

Närmare upplysningar:

Riksdagsledamot Antti Lindtman, Kommunförbundets styrelseordförande, tfn 040 577 6255

 

 

Mer på webben

Tags