Pressmeddelande, 

Kommunförbundets och räddningsverkens bedömning:

Strukturell reform av räddningsväsendet medför mer kostnader än besparingar

(Kommunförbundet informerar 18.3.2014) Reformen av räddningsväsendets områdesindelning skulle ge permanenta kostnader på åtminstone 12 miljoner euro per år. Kommunförbundet har tillsammans med räddningsverken uppskattat kostnadseffekterna av den strukturella reform av räddningsväsendet som statsrådet föreslår.

Statsrådet vill genom reformen uppnå en besparing på 7,5 miljoner euro per år. Enligt Kommunförbundets och räddningsverkets beräkningar skulle reformen medföra åtminstone lika stora kostnader.

Kommunförbundet föreslår att reformen bereds på nytt i samarbete mellan inrikesministeriet, räddningsverken och kommunerna. På så sätt kan eventuella ändringar genomföras på ett mer ändamålsenligt sätt med tanke på verksamheten.

– Sparmålet på 7,5 miljoner euro kan uppnås genom en uppluckring av inrikesministeriets reglering på lägre nivå. Genom att förnya anvisningarna för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet och tolkningen av anvisningarna kan räddningsverkens servicenivå optimeras utan att medborgarnas säkerhet försämras, konstaterar Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Om reformen ändå genomförs i enlighet med statsrådets förslag, är det viktigt att de nästan 300 kommuner som berörs av ändringen ges reella möjligheter och tid att nå samförstånd om de nya räddningsverken.

Genom den planerade reformen skulle räddningsområdena bli väldigt stora enheter enligt polisdistriktsindelningen, som är främmande för kommunernas samarbete. Hittills har reformen beretts utan att kommunerna, räddningsområdena eller sjukvårdsdistrikten har hörts.

– Reformen kan försvåra samarbetet mellan räddningsområdena, sjukvårdsdistrikten och även kommunernas social- och hälsovård särskilt vid brådskande patienttransporter. Också utvecklandet av kommunernas inre säkerhet och samarbetet med de frivilliga brandkårerna kan försvåras. 

Verksamhetsutgifterna ökar med tolv miljoner euro

Enligt Kommunförbundets och räddningsverkens beräkningar omfattar den permanenta kostnadsökningen på 12 miljoner euro harmoniseringen av de fastanställdas löner med lönebikostnader och kostnaderna för avtalsbrandkårerna.

Engångskostnader som beror på reformen uppskattas uppgå till åtminstone fem miljoner euro.

I det här skedet uppskattas som engångskostnader sådana kostnader som föranleds av förenhetligandet av ICT-systemen, förnyandet av beteckningarna på materielen samt projektpersonerna som bereder sammanslagningen av områdena.

Närmare upplysningar:
Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, tfn 0400 486 043
Jussi Rahikainen, utvecklingschef för räddningsväsendet, tfn 040 527 44 25 

Etiketter