Pressmeddelande, 

Utkomststödet och dess finansiering bör överföras till FPA

(Kommunförbundet informerar 20.3.2014) Kommunförbundet anser att staten bör fatta ett bindande principbeslut om en överföring av det grundläggande utkomststödet från kommunerna till FPA och finansieringen av utkomststödet till staten. Beredningen av överföringen kan inledas inom ramen för kommunförsöksprojekten som samordnas av finansministeriet och som gäller samarbetet mellan kommunerna och FPA. I samband med försöken kan man få mer information om överföringens kostnadseffekter och andra verkningar samt behovet av lagändringar.


Enligt regeringens strukturpolitiska beslut 29.11.2013 ska regeringen före ramförhandlingarna överväga en överföring av beräkningen och utbetalningen av utkomststödet till FPA.

– Det nuvarande systemet är ineffektivt, eftersom kommunen behöver samma basuppgifter vid handläggningen av utkomststöd som FPA behöver vid handläggningen av många andra förmåner. I praktiken hanterar båda parter samma information för sina beslut. Det betyder att personalresurserna som nu används är betydligt större än om en enda aktör skulle ansvara för handläggningen av alla förmåner som behövs för tryggandet av utkomsten, säger Tarja Myllärinen, direktör för enheten social- och hälsovård vid Kommunförbundet.

– Om något beslut inte kan fattas nu, är kommunerna tvungna att utveckla och förnya sina system för utkomststödsansökan så att de stöder elektronisk informationsöverföring, vilket blir dyrt, säger Myllärinen.

Kommunförbundet anser att verkliga kostnadsfördelar för den offentliga ekonomin och servicesystemets strukturer endast kan uppnås genom att uppgifterna överförs i sin helhet.

– På kort sikt uppnås fördelar i första hand i arbetskraftskostnaderna. På längre sikt uppnås effekter genom en effektivisering av datasystemsstrukturerna och servicesystemet och en ändamålsenlig användning av socialarbetets resurser för effektivt socialarbete.  Kommunförbundets preliminära bedömning av den besparing som uppnås genom mindre personalresurser är 80–110 miljoner euro om året, säger Ellen Vogt, sakkunnig vid Kommunförbundet.

Utkomststödet är ursprungligen avsett som en temporär förmån som kommer i fråga i sista hand. I dagens läge ansöker en stor del om utkomststöd regelbundet eftersom till exempel utkomstskyddet för arbetslösa och bostadsbidraget inte räcker till för att täcka deras boendekostnader och levnadskostnader. Ansökan om utkomststöd innebär i sig inte ett behov av socialarbetets övergripande service.

– Ändringen skulle dessutom bättre än för närvarande trygga medborgarnas jämlikhet och tillgången till utkomststöd. I dagsläget är klienterna tvungna att lämna in en stor del av samma verifikat till två olika ställen, både till kommunen och till FPA, för att få de understöd de behöver, säger Vogt.

Utredning om kommunernas utkomststödspraxis pågår

Kommunförbundet utredde i slutet av 2013 kommunernas praxis i fråga om utkomststödet och socialarbetet för vuxna.

Enligt de preliminära resultaten stöder merparten av de större kommunerna en överföring av det grundläggande utkomststödet till FPA och motsätter sig att hela ansvaret för tillhandahållandet av utkomststöd kvarstår hos kommunerna.

De kommuner som understöder en överföring av utkomststödet har den största andelen hushåll som lyfter utkomststöd, och de svarar också för den största delen av kostnaderna för utkomststödet.

De huvudsakliga utredningsresultaten kommer att offentliggöras vid ett seminarium för socialvårdsledningen (Sosiaalijohdon neuvottelupävä) som ordnas av Kommunförbundet 27.3.2014. Resultaten av enkäten som skickades till de tjänsteinnehavare i kommunerna som ansvarar för utkomststöd och socialarbete för vuxna omfattar 83 procent av landets kommuner och 96 procent av befolkningen. 

År 2012 beviljades utkomststöd till omkring 238 000 hushåll i vilka det bodde sammanlagt cirka 370 000 personer. I hela landet uppgick de totala utgifterna för utkomststödet till 703,3 miljoner euro. Jämfört med år 2005 har de totala utgifterna för utkomststödet reellt sett ökat med 37 procent, trots att antalet klienter som lyfter utkomstöd minskat med 2 procent. Av bruttoutgifterna för utkomststödet utgjorde det grundläggande utkomststödet nästan 90 procent år 2012.

Närmare upplysningar:
Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovårdsenheten, tfn 050 596 98 66
Ellen Vogt, sakkunnig, tfn 044 313 01 70

Läs mer om dessa teman