Pressmeddelande, 

Årets pro gradu söker modeller för ägarstyrning

(Kommunförbundet informerar 16.12.2015) Kommunförbundet belönar förvaltningsmagister Sirpa Leväinens avhandling pro gradu ”Kuntaomisteisen osakeyhtiön omistajaohjaus” som årets bästa avhandling pro gradu med kommunal inriktning. Avhandlingen utreder vilka metoder kommunen förfogar över i ägarstyrningen av aktiebolag.

Avhandlingen är skriven vid Östra Finlands universitet. Den tar stöd av juridiken, tolkar befintliga rättsnormer, ger tolkningsrekommendationer och söker avslutningsvis praktiska verksamhetsmodeller för ägarstyrning av kommunägda aktiebolag.

I avhandlingens slutsatser behandlas kommunens roll i olika former av serviceproduktion, syftet med  verksamheten i kommunägda bolag samt behovet av ägarstyrning och sätten att genomföra styrningen.

– Eftersom aktiebolagsmodellen vinner allt mer terräng inom serviceproduktionen är det motiverat att utreda den kommunala ägarens möjligheter att påverka bolagets verksamhet. Avhandlingens tema är aktuellt eftersom strävan i den nya kommunallagen är att stärka den övergripande styrningen av kommunens verksamhet, framhåller Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet och medlem i tävlingsjuryn, som motivering till valet.

Två avhandlingar fick hedersomnämnande

Utöver huvudpriset ger Kommunförbundet två avhandlingar hedersomnämnande.

Veterinärmedicine licentiat Anna Sarvela får hedersomnämnande för sin avhandling ”Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköissä esimiehenä toimivien eläinlääkäreiden esimies- ja johtamistaidot”. Avhandlingen är skriven vid Helsingfors universitet.

I avhandlingen kartläggs veterinärernas chefs- och ledningsfärdigheter ur de anställdas perspektiv. Dessutom utreds arbetsklimatet och personalens arbetstillfredsställelse vid tillsynsenheterna inom miljö- och hälsoskyddet.

Det andra hedersomnämnandet går till ekonomie magister Raisamiina Rimpelä för avhandlingen ”Kundnärhet och kundförståelse i utvecklingen av en kommunal tjänsteinnovation inom hälsovård”. Avhandlingen är skriven vid Svenska Handelshögskolan.

Syftet med avhandlingen är att öka förståelse för vilken betydelse kundnärhet och kundförståelse har i utvecklingen och driften av serviceinnovationer inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Den teoretiska referensramen innehåller beskrivning av teorier om innovationer och serviceinnovationer, relationen mellan kundnärhet, kundförståelse och skapande av värde samt om serviceinnovationer som skapar värde. Den empiriska delen fokuserar på barnfamiljer som behöver stöd, och undersökningen har genomförts bland de anställda vid välfärdsrådgivningen i Imatra.

13 avhandlingar tävlade om pro gradu-priset

Kommunförbundet har sedan år 1993 premierat den bästa avhandlingen pro gradu med kommunal inriktning med ett stipendium och delat ut ett till två hedersomnämnanden. Årets avhandling pro gradu premieras med ett stipendium på 2000 euro.

Premieringen sker på basis av de förslag som lämnats in av universitet och högskolor. I år bedömdes 13 avhandlingar pro gradu.

När avhandlingarna bedömts med hjälp av Kommunförbundets sakkunniga har man utöver arbetets genomförande fäst vikt vid hur man kan dra nytta av undersökningsresultaten i praktiken inom kommunsektorn.

Närmare upplysningar:
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet, tfn 050 337 56 34
Sirpa Leväinen: tfn 040 725 02 84
Raisamiina Rimpelä: tfn 050 369 88 33