Pressmeddelande, 

Kommunförbundet om sakkunnigutredningen av vård- och regionförvaltningsreformen:

Förslaget om överföring av finansieringsansvaret för social- och hälsovården värt att stöda

(Kommunförbundet informerar 14.8.2015) Kommunförbundet är i stora drag tillfreds med utredarnas riktlinjer, i synnerhet med förslaget om att kommunerna i samband med vård- och regionförvaltningsreformen frigörs från finansieringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna.

​Den utredararbetsgrupp som tillsattes av social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet offentliggjorde sin sakkunnigutredning på fredag. Utredningen ger riktlinjer för beredningen av vård- och regionförvaltningsreformen, som syftar till att överföra social- och hälsovården till nya självstyrelseområden i början av år 2019.

– I och med vård- och regionförvaltningsreformen ändras kommunernas roll avsevärt, eftersom vårdsektorns andel av kommunernas budgetar är omkring hälften, säger Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovårdsenheten vid Kommunförbundet.

– Vid beredningen ska det sörjas för att reformen inte äventyrar tillhandahållandet av den basservice som kvarstår på kommunernas ansvar. Kommunerna ansvarar fortsättningsvis till exempel för småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, planläggningen, markpolitiken och miljöfrågorna samt för regionens livskraft. Kommunerna ansvarar också fortfarande för främjandet av välfärden och hälsan.

Kommunförbundet betonar att kommunsektorn måste ha en stark roll i den fortsatta beredningen, eftersom det fortfarande återstår flera frågor att lösa, varav en av de viktigaste är egendomsarrangemangen.

– Nästan alla landets hälsocentraler, sjukhus och övriga verksamhetsställen inom social- och hälsovården är i kommunal ägo eller besittning, och för dessa verksamhetsställen behövs fungerande lösningar, påpekar Myllärinen.

Kommunförbundet stöder utredarnas förslag om en separat beredning för egendomsarrangemangen.

– Social- och hälsovårdstjänsterna har hittills fungerat inom ramen för det demokratiska kommunsystemet,vilket har gjort det möjligt att beakta lokala särdrag vid tillhandahållandet av service för kommuninvånarna. Det blir intressant att se vilken ställning de nya självstyrelseområdena, som valts genom separata val, får i förhållande till staten om den modell som föreslås i utredningen genomförs, säger Myllärinen.

Närmare upplysningar:
Tarja Myllärinen, direktör, social- och hälsovårdsenheten, tfn 050 596 98 66

Tags