Pressmeddelande, 

Grundlagsutskottets utlåtande om vårdreformen visar vägen för den fortsatta beredningen

(Kommunförbundet informerar 19.2.2015) Kommunförbundet anser att grundlagsutskottets utlåtande om lagen om ordnandet av social- och hälsovården är tydligt och att det ger riktlinjer för den fortsatta beredningen. I Kommunförbundets och kommunernas utlåtanden har man betonat vikten av en demokratisk förvaltning och en rättvis finansiering.

Kommunförbundet instämmer i utskottets ståndpunkt att det är bäst att den fortsatta beredningen överlåts till statsrådet och eventuellt till ett parlamentariskt organ på bred bas. I så fall måste också kommunerna höras på nytt, precis som utskottet betonar.

Finansieringsmodellen i lagförslaget konstateras stå i strid med grundlagen. I utskottets utlåtande fästs också vikt vid finansieringen av de uppgifter som blir kvar hos kommunerna och därigenom vilka möjligheter det finns att förverkliga bland annat de kulturella grundläggande rättigheterna. Kommunernas möjligheter att tillhandahålla de kvarvarande tjänsterna måste tryggas.

Förvaltningsmodellen och finansieringen utgör en helhet och kan inte lösas som separata frågor. Medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, den kommunala självstyrelsen och finansieringen av tjänsterna bör tryggas samtidigt.

Kommunförbundet betonar behovet av reformer. Den nya lagen bör säkerställa att projektets ursprungliga mål fullföljs: att basservicen stärks, att samarbetet fungerar smidigt inom social- och hälsovården och också mellan basservicen och den specialiserade vården samt att servicen ger resultat och produceras effektivt.

Närmare upplysningar:

Arto Sulonen, direktör för juridiska enheten, tfn 0400 850 232

 

Mer på webben