Pressmeddelande, 

Hur kommer ansvaret mellan kommunerna och de självstyrande områdena att fördelas?

(Kommunförbundet informerar 9.11.2015) Regeringens riktlinjer om att organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna ska ligga hos 15 självstyrande områden lämnar många detaljfrågor öppna. Kommunförbundet understryker att en verklig beslutanderätt för de självstyrande områdena kräver beslutsfattare som utsetts genom val. När det gäller gränserna mellan tjänsterna bör det skapas ett tydligt avtalsförfarandet med kommunerna.

​Enligt regeringsprogrammet är syftet med social- och hälsovårdsreformen att minska hälsoskillnaderna och kontrollera kostnaderna. Att säkerställa jämlika tjänster kräver att de självstyrande områdenas egen serviceproduktion är tillgänglig för alla, och denna kompletteras av tjänster inom den privata och den tredje sektorn.

Det finns skäl för de självstyrande områdena att göra upphandlingar gemensamt. Kuntahankinnat Oy, som i dag genomför omfattande gemensamma upphandlingar åt den offentliga sektorn, bör vara basen för upphandlingssamarbetet mellan områdena. På det sättet tryggas kostnadseffektivitet för de offentliga upphandlingarna.

Till de självstyrande områdena överförs i det första skedet vid sidan av organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna också ansvaret för brand- och räddningsväsendet samt landskapsförbundens nuvarande uppgifter och uppgifter inom den statliga regionförvaltningen. Målet bör vara en tydlig offentlig regionförvaltning som fungerar effektivare än den nuvarande.

Enligt regeringens riktlinjer kan uppgifter inom regionförvaltningen överföras också till kommunerna. Kommunförbundet förväntar sig att rollen och uppgifterna för framtidens kommun utreds parallellt med ansvaret för de självstyrande områdena. Det är angeläget att en parlamentarisk beredning av framtidens kommun inleds så snart som möjligt.

Kommunen har en viktig roll när det gäller att främja områdets livskraft och invånarnas välfärd och att vara en arena för demokrati och delaktighet. Gränsytorna mellan de självstyrande områdenas ansvar och bland annat följande kommunala tjänster bör utredas: främjande av välfärd och hälsa, kultur samt idrott och motion, elev- och studerandevård, småbarnspedagogik och utbildning, sysselsättning, invandrarfrågor, planläggning, trafik och stödtjänster.

Val och beslutanderätt

Till självstyrelsen hör egen beslutanderätt som baserar sig på val. Vid sidan av organiseringsansvaret bör de självstyrande områdena också ha befogenheter att bestämma hur servicen ska produceras. De självstyrande områdenas uppgifter bör bestämmas i lag på samma sätt som kommunernas uppgifter. Likaså bör finansieringsprincipen tillämpas: staten ska trygga finansieringen av de tjänster som den ålägger genom lag.

Kommunförbundet anser det nödvändigt att samrådet med kommunerna och samkommunerna får en verklig inverkan på de slutliga besluten om de självstyrande områdena och på organiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna.

Närmare upplysningar: 
Jari Koskinen, verkställande direktör, 044 976 42 25
Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör, 0400 486 043
Tarja Myllärinen, direktör, social- och hälsovård, 050 596 98 66
Arto Sulonen, direktör för juridiska ärenden, 0400 850 232

Etiketter