Pressmeddelande, 

Kommunerna önskar en bred beredning av vårdreformen

(Kommundörbundet informerar 11.6.2015) Beredningen av social- och hälsovårdsreformen bör bygga på en bred parlamentarisk grund där ansvaret tydligt ligger hos statsrådet och det engageras tillräckligt med sakkunniga från både staten och kommunerna. I det ställningstagande som Kommunförbundets styrelse godkände på torsdag betonas att vårdreformen måste genomföras med omsorg eftersom regeringsprogrammet utgår att från reformen ska krympa en betydande del av hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin. 

​– Vårdreformen bör genomföras i ett nära samarbete med kommunerna. Kommunerna bör i god tid informeras om tidtabellen för reformen och de bör på vederbörligt sätt höras i de olika skedena av reformen. Det måste finnas tillräckligt med tid för en omsorgsfull beredning, säger Kommunförbundets styrelse.

Vårdreformen har en avgörande inverkan också på kommunernas ledning, förvaltning, service och finansiering. Beredningen av reformen kan inte ske separat från utvecklingen av den övriga förvaltningen och stabiliseringen av ekonomin i kommunerna.

Kommunförbundet är tillfreds med skrivningarna i regeringsprogrammet om färre uppgifter för kommunerna, flexiblare verksamhetsformer och behörighetsvillkor samt om försöksverksamhet. Kommunernas kostnader ska enligt regeringsprogrammet minskas med en miljard euro. Det ska ske genom att kommunernas uppgifter och skyldigheter gallras och genom att kommunerna inte påförs nya uppgifter eller skyldigheter under valperioden om dessa inte finansieras fullt ut av staten.

Reformen av kommunernas statsandelssystem fortsätter. De besparingar som de strukturella reformerna ger bör i sin helhet riktas till den kommunala ekonomin så att de verkligen hjälper upp situationen inom den offentliga ekonomin. 

–  Med tanke på avregleringen och försöksverksamheten borde regeringen inleda ett sektorsöverskridande program där kommunerna kan delta redan i planeringsskedet. Särskilt viktig är regeringsprogrammets linje om att avregleringen och försöksverksamheten är en kontinuerlig, målinriktad och väl ledd process, säger Kommunförbundet.

Kommunförbundet betonar vikten av regionala och lokala försök när reformer genomförs. Försök inom den kommunala verksamheten och flexibla lösningar bör genomföras så att reformprocesserna tar hänsyn till kommunernas egna utgångspunkter. Förbundet håller fast vid skrivningen i regeringsprogrammet, enligt vilken kommunerna kan vara olika till sin förvaltningsstruktur och sina verksamhetsformer och att statens kommunpolitik stöder sig på ett starkt samarbete med kommunerna.

Yrkesutbildningens möjligheter att skapa livskraft och förutsättningar för sysselsättningen bör tryggas. Utbildningen kunde effektiviseras genom att yrkesutbildningen under Arbets- och näringsministeriet överförs till Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Det är värt att prövas på som en del av det sysselsättningspolitiska kommunförsöket.

När ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna överförs till de nya självstyrande områdena accentueras kommunens roll i utvecklingen av övriga tjänster och livskraften. Det här får stöd också i regeringsprogrammets mål att slå ihop resurser inom arbetskraftsservicen och ansvaret för sysselsättningen, vilket gör det ekonomiskt möjligt för kommunerna att snabbt sysselsätta arbetslösa. Regeringen kommer att öka kommunernas beslutanderätt särskilt i frågor som gäller livskraft och stärka ansvarstagandet, prövningsrätten och beslutsfattandet på det lokala planet.

Närmare upplysningar:

Sirpa Paatero, Kommunförbundets styrelseordförande 09 432 30 81 
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör, 050 364 78 83

Kommunförbundets analys av regeringsprogrammet som bilaga. (på finska)

Tags