Pressmeddelande, 

Kommunförbundet: Självstyrelsen i de nya vårdområdena ska vara genuin

(Kommunförbundet informerar 29.10.2015) De kommande självstyrande områdena för social- och hälsovården måste få genuin självstyrelse, huvudsakligen enligt samma principer som den kommunala självstyrelsen nu fungerar. Kommunförbundet stöder beskattningsrätt för de kommande självstyrande områdena efter en övergångsperiod. Kommunförbundet understryker att det behövs ett statsandelssystem för områdena som beaktar områdenas olika förhållanden, servicebehov och skattebas. 

​Kommunförbundets styrelses arbetsutskott diskuterade social- och hälsovårdsreformen på torsdagen utifrån de uppgifter som finns att tillgå om beredningen. Förbundet anser det vettigt att till en början begränsa de självstyrande områdenas verksamhetsområde och senare utöka det, ändå så att man undviker överlappningar med kommunernas allmänna verksamhetsområde.

De självstyrande områdena borde i det första skedet vid sidan av organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänster ges ansvaret för brand- och räddningsväsendet och landskapsförbundens nuvarande uppgifter. Också en överföring av statens regionförvaltningsuppgifter bör utredas med målet att skapa en klar offentlig regionförvaltning som fungerar mer effektivt än den nuvarande.

Till självstyrelsen hör beslutanderätt som bygger på val. Vid sidan av organiseringsansvaret bör de självstyrande områdena också ha befogenhet att besluta hur servicen produceras. De självstyrande områdenas uppgifter bör bestämmas i lag på samma sätt som kommunernas uppgifter. Likaså måste finansieringsprincipen tillämpas: staten tryggar finansieringen av den service som den i lag fastslår att ska skötas.

Beskattningsrätt för de självstyrande områdenas  medför en stor förändring när det gäller finansieringen av den offentliga sektorn. Innan beskattningsrätten ordnats måste staten stå för att de självstyrande områdenas underskott täcks och trygga tillgången till främmande kapital med statliga garantier. En finansieringsmodell för övergångsperioden måste planeras i brådskande ordning och då måste också finansieringen av de uppgifter som kvarstår hos kommunerna och olika typer av kommuner och områden beaktas.

Också överföringen av egendom måste utredas och genomföras under en tillräckligt lång övergångsperiod.

Ett program som Kommunförbundet satt i gång definierar de framtida kommunernas roll som ett stöd för områdets livskraft och invånarnas liv. Samtidigt utreds arbetsfördelningen och samarbetet mellan de självstyrande områdena och kommunerna.

Närmare upplysningar:
Sirpa Paatero, Kommunförbundets styrelseordförande, 050 512 16 02
Jari Koskinen, verkställande direktör, 044 976 42 25
Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör, 0400 486 043
Hanna Tainio, vice verkställande direktör, 050 567 16 24

Tags